Legislatíva EÚ

26.11.2020

Legislatíva EÚ


22.06.2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (konsolidované znenie 14/03/2019)

22.06.2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva.

30.03.2020

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014

z 25. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 108 a 108 zmluvy (konsolidované znenie 12/03/2019)

30.03.2020

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014

zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (konsolidované znenie 10/07/2017)

02.01.2018

Nariadenie rady (EÚ) 2015/1589

z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 24/09/2015 )

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ