Aktuálne výzvy

27.10.2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU
27.10.2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
tabuľková časť 7.4 a
27.10.2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
tabuľková časť 7.4 b
27.10.2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27.10.2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27.10.2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka
27.10.2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka
27.10.2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém
27.10.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém
27.10.2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ