Podopatrenie 6.4

14.07.2021
ID: 000924 Rekonštrukcia chatiek Javorina v areáli amfiteátra vo Východnej

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia chatiek Javorina v areáli amfiteátra vo Východnej“ v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer.

31.05.2021
ID: 000836 Prestavba a zmena účelu užívania rodinného domu na ubytovanie v súkromí
Predmetom zákazky je prestavba a zmena účelu užívania rodinného domu na ubytovacie zariadenie.

20.05.2021
ID: 000805 Modernizácia rodinného domu v súvislosti s vytvorením komunitného a relaxačného centra na podporu cestovného ruchu v regióne
Stavebné práce

18.05.2021
ID: 000800 Rodinný dom HOSTINEC ZLIECHOV
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy za účelom zvýšenia ubytovacích kapacít , rekonštrukcia budovy

10.03.2021
ID: 000680 Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Ubytovňa v súkromí Stará Lesná
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Ubytovňa v súkromí Stará Lesná

03.03.2021
ID: 000675 Rekonštrukcia chatiek Javorina v areáli amfiteátra vo Východnej
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia chatiek Javorina v areáli amfiteátra vo Východnej“ v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer.

19.02.2021
ID: 000653 Výstavba rekreačných objektov

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác predsta­vujúcich výstavbu rekreačných objektov rozmeru 5 x 5 m

v celkovom počte 6 ks. Päť objektov bude slúžiť na účely ubytovania s kapacitou 2 lôžka, s možnosťou navýšenia o 2 prístelky. Každý objekt bude vybavený kúpeľňou a kuchyn­ským kútom.

Jeden objekt bude slúžiť na relaxáciu so saunou, samo­statnou kúpeľňou a posedením. Všetky objekty budú klimatizované a vykurované lokálnymi split klimatizačnými jednotkami. Objekty budú navzájom prepojené.

05.02.2021
ID: 000626 Prístavba a nadstavba agroturistického a vinárskeho centra v Opatovskej Novej Vsi

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pred­sta­vujúcich prístavbu a nadstavbu k existujúcej stavbe agro­turistic­kého a vi­nárskeho centra s cieľom získania nových ubytovacích ka­pacít. Súčasťou zadania sú aj práce pred­stavu­júce elek­troinštalácie vrátane systému vy­kuro­va­nia a zdravotechnickú in­štaláciu. Výsledkom bude navýšenie kapacity ubytovania o 16 lôžok, umiestne­ných v jedno a dvojlôžkových izbách s hygienickým záze­mím.  

29.01.2021
ID: 000594 Stavebné úpravy rodinného domu – modernizácia na ubytovanie v súkromí
Stavebné práce pri úprave a modernizácií rodinného domu pre účely poskytovania ubytovania v súkromí.
Predĺženie lehoty

21.12.2020
ID: 000603 Prístavba a nadstavba horárne
Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pred­sta­vujúcich stavebné úpravy, prístavbu a nad­stavbu pôvodnej stavby horárne s cieľom zvýšenia štandardu ubyto­vania v tomto objekte. Výsledkom budú štyri apar­tmány s príslušenstvom na pos­chodiach, na prízemí bude spolo­čenská miestnosť s ku­chynkou a sociálnym zariadením pre hostí a v suteréne technická miestnosť, kuchynka a WC. Súčasťou stavby bude vodovodná prípojka z vlastného zdroja, odkanalizovanie stavby do no­vovybudovanej žumpy, oplotenie a stavba prí­strešku.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev