Tlačové správy

11.08.2023

PPA ZOBRAZILA V GSSA NOVÉ VÝSLEDKY PRE ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY.

Bratislava, 11. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zobrazila nové výsledky pre žiadateľov v GSAA v systéme AMS. Tieto aktuálne dáta mohla agentúra zverejniť vďaka aktívnej spolupráci so žiadateľmi pričom pri výpočte boli zohľadnené už aj júlové satelitné scény. To pre farmárov znamená, že ak vykonali nejakú operáciu na konci júna alebo v júli, tak by táto operácia už mala byť zohľadnená vo výsledkoch monitoringu. Okrem toho od 1. augusta 2023 majú už aj možnosť nahrávať svoje geotagované fotografie cez GSAA.

03.08.2023

PPA VYZÝVA ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY 2023 O DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH ÚDAJOV, ABY IM MOHLA PENIAZE VYPLATIŤ.

Bratislava, 3. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do 31. júla 2023 16 981 jednotných žiadostí na rok 2023. Aktuálne tieto žiadosti administruje, preveruje duplicity a ich kompletnosť. V tejto súvislosti kontroluje aj zákonnú povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov.

21.07.2023

PPA OPÄŤ POMÔŽE FARMÁROM – V RÁMCI ZELENEJ NAFTY ROZDELÍ 32 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 21. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. ZELENÁ NAFTA 2023.

Žiadosti môžu posielať v termíne od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.

20.07.2023

POĽNOHOSPODÁRI NEMUSIA MAŤ OBAVY Z NOVÉHO SYSTÉMU AMS – V SÚČASNOSTI HO IBA TESTUJEME.

Bratislava, 20. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) chce upokojiť poľnohospodárov, ktorí vyjadrujú obavy zo zavedenia nového monitorovacieho systému AMS. Systém je aktuálne iba v testovacej prevádzke.

Pre identifikovanie slabých miest systému potrebujeme aj aktívnu účasť poľnohospodárov, preto bolo potrebné systém spustiť a postupne do neho dostávať od nich reálne informácie. Tie však nebudú predmetom posudzovania a kontroly, ak ich PPA nebude môcť považovať za korektné, preto sa žiadatelia nemusia obávať, že im budú žiadosti z tohto dôvodu zamietnuté. Okrem toho do procesu posudzovania kvality získaných údajov vstupuje aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

18.07.2023

DO EKOSCHÉM SA PRIHLÁSILA VYŠE POLOVICA ŽIADATEĽOV.

Bratislava, 18. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje pozitívny trend v rámci nového programového obdobia 2023-2027 v oblasti Ekoschém, do ktorých sa prihlásila vyše polovica žiadateľov (53,16%). Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Verím, že v nasledujúcich kampaniach toto číslo ešte rádovo stúpne, keďže už v tejto kampani žiadatelia pocítia rozdiel vo výške získaných finančných prostriedkov. Kým pri základnej platbe dostanú približne 100 EUR na hektár, tak pri Ekoschéme k tomuto dostanú navyše 59 EUR v oblastiach mimo chránených území a 92EUR v chránených územiach. To znamená, že až 8 882 žiadateľov získa viac finančných prostriedkov vďaka svojmu ekologickému prístupu v hospodárení“.

06.07.2023

VÄČŠINA ŽIADATEĽOV ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU S PPA ZVLÁDA BEZ PROBLÉMOV.

Bratislava, 6. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zintenzívňuje elektronickú komunikáciu so žiadateľmi o podpory a rok 2023 je prvý z nového programového obdobia 2023-2027, v ktorom všetky právnické osoby musia komunikovať s PPA výlučne elektronicky. Prvé skúsenosti ukazujú, že túto povinnosť, predkladať žiadosti prostredníctvom www.slovensko.sk , zvládajú žiadatelia bez väčších problémov. Potvrdili to aj informácie, ktoré PPA získavala priebežne zo strany SPPK, pričom so všetkými stavovskými organizáciami agentúra komunikovala prostredníctvom školení, seminárov a webinárov. 

30.06.2023

PPA SPLNILA ÚLOHU A VYPLATILA ŽIADATEĽOM VYŠE 95% PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 30. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) splnila svoju zákonnú úlohu a do dnešného dňa – 30. júna 2023, vyplatila potrebných 95% žiadostí o priame podpory 2022.
PPA rozhodla už o 96,45 % finančných prostriedkov z celkového počtu 18 734 žiadostí v hodnote 565 mil EUR. Na účty žiadateľov poslala 95,01 %, čo predstavuje sumu 536,8 mil EUR. Všetky žiadosti o priame podpory boli dôsledne preverené, keďže vedenie PPA uplatňuje zodpovedný prístup a chráni finančné záujmy EÚ a SR.  Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som rád, že sa nám podarilo splniť ďalšiu veľmi dôležitú úlohu. Slovenskí poľnohospodári sú pre nás vždy na prvom mieste a som presvedčený, že aj tento typ dotácie im pomôže v ich podnikaní. Rovnako som rád, že sa nám darí vyplácať podpory poctivým farmárom a eliminujeme tých, ktorí boli v minulosti zvyknutí systém zneužívať“.

19.06.2023

AJ FARMÁR BUDE MAŤ MOŽNOSŤ VSTÚPIŤ DO PROCESU OVEROVANIA PLÔCH, NA KTORÉ ŽIADA PODPORU – PPA MU UMOŽNÍ POUŽIŤ VLASTNÉ FOTKY PLOCHY.

Bratislava, 19. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude využívať diaľkový prieskum Zeme na overovanie činností na plochách. Ak si farmár podáva žiadosť o priame platby, deklaruje plodinu, prípadne kultúru na konkrétnej ploche, na ktorej hospodári. PPA si prostredníctvom nového Systému plošného monitorovania plôch – AMS – dokáže overiť, či na uvedených plochách farmár skutočne zrealizoval požadované poľnohospodárske aktivity. Povinnosť zaviesť systém AMS vyplýva z novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027.

16.06.2023

PPA POMÁHA PRVOVÝROBCOM V POĽNOHOSPODÁRSTVE S PLATENÍM POISTNÉHO.

Bratislava, 16. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala od 26. apríla 2023 v rámci Výzvy o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe 352 žiadostí v hodnote takmer 3 510 563 EUR.

15.06.2023

PPA POMÁHA POĽNOHOSPODÁROM VZDELÁVAŤ SA Z DVOJMILIÓNOVEJ VÝZVY.

Bratislava, 15. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 67/PRV/2023 pre opatrenie         1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ