Štandardná stupnica jednotkových nákladov

24.01.2023

Štandardná stupnica jednotkových nákladov pre oprávnené činnosti v rámci podopatrenia 8.3, 8.4 a 8.5 PRV SR 2014 - 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje potencionálnym žiadateľom, že aktualizovala Štandardnú stupnicu jednotkových nákladov pre výzvu č. 61/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
Pre prvé hodnotiace kolo výzvy č. 61/PRV/2022 s dátumom uzavretia 31.05.2023 platia pre potencionálnych žiadateľov sadzby štandardnej stupnice jednotkových nákladov aktualizované na základe jadrovej inflácie k 12/2022 zverejnenej Štatistickým úradom SR dňa 14.1.2023

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ