Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

12.04.2019

01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - AEKO - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP VIN mladý - do konca tretieho roka po výsadbe zabezpečiť v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - AEKO - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP SAD, IP ZEL, IP VIN, CHVO Žitný ostrov - viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia trvania záväzku


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - AEKO * - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - AEKO - povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny


01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - IP ZEL - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť analytický rozbor jednej vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny resp. zemiakov resp. jahôd


01-04-2019 - 30-04-2019

  AEKO - SYSEĽ - zabezpečiť začiatok pastvy v apríli


01-01-2019 - 31-12-2019

  EKO - Trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-01-2019 - 31-12-2019

  ANC - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


20-03-2019 - 20-06-2019

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdných vzoriek


01-01-2019 - 31-12-2019

  EKO - EKO * - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-01-2019 - 31-12-2019

  EKO, LEKS - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01-05-2019 - 31-10-2019

  EKO - EKO _TTP - dodržiavať zaťaženie zvieratmi; hospodárske zvieratá musia byť registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby k 1. máju príslušného roka


15-05-2019

  EKO, ANC, LUEV, UEV - Konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


16-05-2019 - 09-06-2019

  EKO, ANC, LEKS, PZPP - Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


01-01-2019 - 31-12-2019

  ANC - Trvanie záväzku, ktorý je potrebné dodržiavať počas jedného roka


01-01-2019 - 31-12-2019

  ANC, LUEV - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01-05-2019 - 31-10-2019

  ANC - dodržiavať zaťaženie najmenej 0,3 DJ (polygastrické zvieratá alebo kone) registrované v CEHZ na 1 ha TTP_ANC


31-05-2019

  ANC, LUEV, UEV, LEKS, PZPP - Konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


01-01-2019 - 31-12-2019

  LUEV, UEV - Trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka


01-01-2019 - 31-12-2019

  LUEV, UEV, LEKS - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-01-2019 - 31-12-2019

  UEV - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01-01-2019 - 31-12-2019

  LEKS, LEKS - Trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-01-2019 - 31-12-2019

  LEKS - Ak počas záväzku skončí platnosť PSL a vyhotoví sa nový PSL, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku, bez zmeny výmery, najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení PSL


15-05-2019

  LEKS - Konečný termín pre podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


16-02-2019 - 31-08-2019

  LEKS - Na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť


01-01-2019 - 31-12-2019

  PZPP - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť.


01-01-2019 - 31-12-2019

  PZPP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


15-05-2019

  PZPP - Konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku spolu s identifikačným listom (každoročne počas 5. rokov) bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za prís


15-05-2019

  PZPP - Konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti spolu s identifikačným listom (každoročne počas 15 rokov), bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok,


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Povinnosť nahradiť zviera v daný deň a náhradu hlásiť na RP PPA do 10 dní od rozhodujúcej udalosti


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ, ZPZP - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_DOJ - dojnicu možno nahradiť v ten istý deň od rozhodujúcej udalosti a oznámenie o nahradení dojnice zaslať na RP PPA do 5 kalendárných dní od náhrady


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_OŠ_výkrm - zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných na RP PPA do 10 kalendárnych dní odo dňa skončenia záväzku


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 kalendárných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_HYD - zaslať hlásenie o naskladnení/vyskladnení chovného priestoru na RP PPA do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia/vyskladnenia


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive...


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu