Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

01-01-2019 - 31-12-2019

  EKO - Trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-01-2019 - 31-12-2019

  EKO - EKO * - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-01-2019 - 31-12-2019

  EKO - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


31-01-2019

  EKO - Konečný termín na registráciu v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby v prvom roku trvania záväzku (žiadateľ musí byť registrovaný počas celej doby trvania záväzku)


01-03-2019

  EKO - Konečný termín na uzatvorenie zmluvy s inšpekčnou organizáciou v prvom roku trvania záväzku


01-05-2019 - 31-10-2019

  EKO - EKO _TTP - dodržiavať zaťaženie zvieratmi; hospodárske zvieratá musia byť registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby k 1. máju príslušného roka


15-05-2019

  EKO - Konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


16-05-2019 - 09-06-2019

  EKO - Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania