Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

31-05-2019

  AKZ, AKZ - Konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


01-05-2019 - 30-04-2020

  AKZ - Povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-05-2019 - 30-04-2020

  AKZ - Povinnosť nahradiť zviera v daný deň a náhradu hlásiť na RP PPA do 10 dní od rozhodujúcej udalosti


01-05-2019 - 30-04-2020

  AKZ - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


15-05-2019

  AKZ - Konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


16-05-2019 - 09-06-2020

  AKZ - Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


01-05-2019 - 30-04-2020

  AKZ - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10 pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat


01-05-2019 - 30-04-2020

  AKZ - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-05-2019 - 30-04-2020

  AKZ - Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Povinnosť nahradiť zviera v daný deň a náhradu hlásiť na RP PPA do 10 dní od rozhodujúcej udalosti


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2018 - 30-04-2019

  AKZ - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu