Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

01.03.2019

01-01-2019 - 31-12-2019

  LEKS, LEKS - Trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01-01-2019 - 31-12-2019

  LEKS - Ak počas záväzku skončí platnosť PSL a vyhotoví sa nový PSL, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku, bez zmeny výmery, najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení PSL


01-01-2019 - 31-12-2019

  LEKS - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01-01-2019 - 31-12-2019

  LEKS - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


15-05-2019

  LEKS - Konečný termín pre podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


16-05-2019 - 09-06-2019

  LEKS - Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


31-05-2019

  LEKS - Konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


16-02-2019 - 31-08-2019

  LEKS - Na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť