Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

01-05-2019 - 30-04-2020

  ZPZP - DOJ - dojnicu možno nahradiť v ten istý deň od rozhodujúcej udalosti a oznámenie o nahradení dojnice zaslať na RP PPA do 5 kalendárnych dní od náhrady


01-05-2019 - 30-04-2020

  ZPZP - OŠ_výkrm - zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných na RP PPA do 10 pracovných dní odo dňa skončenia záväzku


01-05-2019 - 30-04-2020

  ZPZP - OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse


01-05-2019 - 30-04-2020

  ZPZP - HYD - zaslať hlásenie o naskladnení/vyskladnení chovného priestoru na RP PPA do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia/vyskladnenia


01-05-2019 - 30-04-2020

  ZPZP - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01-05-2019 - 30-04-2020

  ZPZP - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10 pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat


01-05-2019 - 30-04-2020

  ZPZP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


16-05-2019 - 09-06-2019

  ZPZP - Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


31-05-2019

  ZPZP - Konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


01-05-2019 - 30-04-2020

  ZPZP - Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka počas obdobia 1 roka


15-05-2019

  ZPZP - Konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_DOJ - dojnicu možno nahradiť v ten istý deň od rozhodujúcej udalosti a oznámenie o nahradení dojnice zaslať na RP PPA do 5 kalendárných dní od náhrady


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_OŠ_výkrm - zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných na RP PPA do 10 kalendárnych dní odo dňa skončenia záväzku


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 kalendárných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - ZPZP_HYD - zaslať hlásenie o naskladnení/vyskladnení chovného priestoru na RP PPA do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia/vyskladnenia


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive...


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...


01-05-2018 - 30-04-2019

  ZPZP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu