Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

27.03.2020

01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - DOJ - dojnicu možno nahradiť v ten istý deň od rozhodujúcej udalosti a oznámenie o nahradení dojnice zaslať na RP PPA do 5 kalendárnych dní od náhrady


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - OŠ_výkrm - zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných na RP PPA do 10 pracovných dní odo dňa skončenia záväzku


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - HYD - zaslať hlásenie o naskladnení/vyskladnení chovného priestoru na RP PPA do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia/vyskladnenia


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10 pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka počas obdobia 1 roka