Legislatíva EÚ

obilniny - intervenčný nákup, predaj a skladovanie obilnín

12-05-2017

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1240

z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie

12-05-2017

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1238

z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie

08-06-2016

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1845

zo 14. októbra 2015, ktorým sa na účtovný rok EPZF 2016 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení v podobe nákupu, skladovania a predaja zásob

08-06-2016

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS v platnom znení

08-06-2016

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014

zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť

08-06-2016

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura

08-06-2016

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014

z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide výdavky na verejnú intervenciu

08-06-2016

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014

z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide výdavky na verejnú intervenciu

08-06-2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 488/2014

z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách

08-06-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006

z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, v platnom znení