Legislatíva EÚ

02-01-2018

Nariadenie rady (EÚ) 2015/1589

z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 24/09/2015 )

22-06-2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014

zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187/1, 26.6.2014)

22-06-2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014

z 25. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 108 a 108 zmluvy (Ú.V. EÚ L 193, 1.7.2014)

22-06-2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

22-06-2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú.V. EÚ L 352/9, 24.12.2013)