Legislatíva SR

obilniny - intervenčný nákup, predaj a skladovanie obilnín

09-06-2016

Zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

09-06-2016

Zákon č. 144/1998 Z. z.

o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších právnych predpisov, v znení neskorších predpisov

09-06-2016

Zákon č. 543/2007 Z. z.

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, v znení neskorších predpisov

víno - reštrukturalizácia vinohradov

21-04-2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

09-06-2016

Zákon č. 543/2007 Z. z.

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, v znení neskorších predpisov

09-06-2016

Zákon č. 313/2009 Z. z.

o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

09-06-2016

Zákon č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

09-06-2016

Zákon č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov

09-06-2016

Zákon č. 394/2012 Z. z.

o obmedzení platieb v hotovosti

09-06-2016

Zákon č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov