Licencie

Základná legislatíva

28-04-2016

Nariadenie vlády SR č. 220

z 2. septembra 2015
o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek

28-04-2016

METODICKÝ POKYN

Pôdohospodárskej platobnej agentúry vydaný Rozhodnutím č. 83/2004 generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry

28-04-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006

z 31. augusta 2006,
ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií.

28-04-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008

z 23. apríla 2008,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky v znení neskorších predpisov.

28-04-2016

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013,
ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671)

Obilniny

28-04-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003

z 28. júla 2003,
ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií pre obilie a ryžu v znení neskorších predpisov.

28-04-2016

Nariadenia Komisie (ES) č. 642/2010

z 20. júla 2010
o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín.

28-04-2016

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081

z 18. novembra 2015,
ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa.

28-04-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008

z 30. októbra 2008,
ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007.

28-04-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006

z 29. júna 2006,
ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín.