27.02.2008

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH/ SPRACOVÁVAJÚCICH MASLO/ KONCENTROVANÉ MASLO/ SMOTANU/ URČENÉ NA POUŽITIE PRI VÝROBE CUKRÁRSKYCH VÝROBKOV, ZMRZLÍN A INÝCH POTRAVÍN PODĽA KAPITOLY II NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1898/2005


Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva
 

vyzýva

uchádzačov (žiadateľov) na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich/ spracovávajúcich maslo/ koncentrované maslo/ smotanu pre použitie pri výrobe cukrárskych výrobkov, zmrzlín a iných potravín podľa kapitoly II nariadenia komisie (ES) č. 1898/2005. Žiadosti možno doručiť osobne do podateľne Pôdohospodárskej platobnej agentúry, alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor živočíšnych komodít
Dobrovičova 12
815 26  Bratislava

V zmysle článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1255/99 a článkov 12 a 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 môže byť schválenie udelené podnikom ktoré vyrábajú mliečny tuk a koncentrované maslo, spracovávajú intervenčné maslo na koncentrované maslo, pridávajú do intervenčného masla, masla, koncentrovaného masla alebo smotany značkovacie látky, prebaľujú koncentrované maslo, zapracovávajú intervenčné maslo a koncentrované maslo do medziproduktov a zapracovávajú intervenčné maslo, maslo, koncentrované maslo, medziprodukty a smotanu do konečných produktov iba pod podmienkou že:

a)    majú vhodnú technickú prevádzku
b)    boli schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004;
c)    sú schopné spracovať alebo zapracovať najmenej päť ton masla za mesiac alebo za obdobie 30 dní, alebo 45 ton za obdobie 12 mesiacov, alebo ekvivalent koncentrovaného masla alebo smotany, alebo prípadne medziproduktov;
d)    predložia písomný záväzok, že spracujú alebo zapracujú množstvá uvedené v písmene c);
e)    majú budovy, v ktorých sa dajú prípadné zásoby nemaslového tuku oddelene skladovať a identifikovať;
f)    zaviažu sa, že budú viesť priebežné záznamy a sprievodné doklady o množstvách, zložení a dodávateľoch používaných tukov a o množstvách, zložení a obsahu maslového tuku v získaných produktoch a, s výnimkou podnikov predávajúcich konečné produkty na maloobchodnej úrovni, o dátume, ku ktorému produkty opustili podnik, a o menách a adresách ich vlastníkov, doložené objednávkovými a fakturačnými dokladmi;
g)    v prípade výroby mliečneho tuku určeného na použitie pri výrobe koncentrovaného masla sa zaviažu, že budú viesť predpísané záznamy, v ktorých budú uvedené použité množstvá masla a smotany a ich dodávateľ, množstvá získaného mliečneho tuku, označenie a dátum výroby a odsunu jednotlivých dávok, identifikovaných vo vzťahu k ich výrobnému programu podľa písmena h);
h)    zaviažu sa, že predložia platobnej agentúre svoj výrobný program pri každej ponuke uvedenej v článkoch 20 až 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 a svoj program na výrobu mliečneho tuku určeného na výrobu koncentrovaného masla;
i)    zaviažu sa, že predložia platobnej agentúre údaje o sebe podľa vzorov v prílohách VIII až XII nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005.
 

Metodický postup a formuláre žiadosti vrátane dodatkov nájdete tu.

Bližšie informácie môžete získať osobne na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, sekcia organizácie trhu, odbor živočíšnych komodít, Dobrovičova 9, Bratislava 


Kontakt:

Ing. Andrea Markovičová
riaditeľka odboru živočíšnych komodít
tel.: (02)5727 7130
e-mail: andrea.markovicova@apa.sk

Ing. Andrea Hrdá
vedúca oddelenia pre mliečne výrobky, mäso a hydinu
tel.: (02)5727 7125
e-mail: andrea.hrda@apa.sk

Ing. Jaromír Krejčí
referent oddelenia pre mliečne výrobky, mäso a hydinu
tel.: (02)5727 7120
e-mail: jaromir.krejci@apa.sk

 
V Bratislave 27. 2. 2008

    Ing. Henrieta Kožárová      
    riaditeľka sekcie organizácie trhu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev