06.12.2016

Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01, Aktivita 1

 

Pôdohospodárska platobná agentúra
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
(ďalej len ako „poskytovateľ”)

v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

vyhlasuje
vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01

k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty

pre žiadateľa

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky