Obstarávanie

09.04.2019
Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA
PPA vychádzajúc v ústrety žiadateľom o nenávratný finančný príspevok ako aj prijímateľom, ktorí majú povinnosť doložiť doklady z obstarávania pripravila možnosť zverejňovať oznámenia o obstarávaní stavebných prác, tovarov a služieb na webovom sídle PPA.