OP RH 2007-2013

Pôdohospodárska platobná agentúra okrem Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013 implementuje Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OP RH“). OP RH poskytuje veľké možnosti všetkým potenciálnym prijímateľom z radov chovateľov rýb a spracovateľov produktov rybolovu a akvakultúry.

 OP RH sa na území Slovenskej republiky vzťahuje na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia a to  v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo. V podmienkach SR pod cieľ Konvergencia spadajú oblasti úrovne NUTS 3,  ktorých HDP na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002 je menej ako 75 % v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. Oblasťami cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského kraja.

Na splnenie cieľa „OP RH“, ktorým je dosiahnutie   trvalo udržateľného   a konkurencieschopného sektora rybného hospodárstva, je  pre Slovenskú republiku  schválený verejný príspevok na obdobie rokov 2007-2013 vo výške 18 922 750 EUR. Verejný príspevok tvorený z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a zo štátneho rozpočtu SR pokrýva nasledujúce prioritné osi a v rámci nich opatrenia:

 
 
Prioritná  os  2

           Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Opatrenie č.2.1 Investície do akvakultúry

Opatrenie č.2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

Prioritná os  3

Opatrenia spoločného záujmu

Opatrenie č. 3.1 Organizácie výrobcov

Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov

Prioritná
os  5

Technická pomoc

 
 

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Metodickej príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z  „OP RH“, ktorá je zverejnená na internetovej stránke PPA na adrese: www.apa.sk /sekcia projektových podpôr/Operačný program rybné hospodárstvo.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ