Príručka pre žiadateľa

17.10.2011

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 6.0

17.10.2011

Príloha 1 - Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

17.10.2011

Príloha 2 - Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov

17.10.2011

Príloha 3a - Prehľad tabuľkovej časti projektu, jednoduchého a podvojného účtovníctva

17.10.2011

Príloha 3b - Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu

17.10.2011

Príloha 4 - Prehľad formulárov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

17.10.2011

Príloha 5 - Číselník výdavkov

17.10.2011

Príloha č.3 Jednoduché účtovníctvo

17.10.2011

Príloha č.3 Podvojné účtovníctvo

17.10.2011

Príloha 6 - Pracovný list k refundácii miezd z technickej pomoci

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ