Príručka pre žiadateľa

17-10-2011

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 6.0

17-10-2011

Príloha 1 - Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

17-10-2011

Príloha 2 - Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov

17-10-2011

Príloha č.3 Jednoduché účtovníctvo

17-10-2011

Príloha č.3 Podvojné účtovníctvo

17-10-2011

Príloha 3a - Prehľad tabuľkovej časti projektu, jednoduchého a podvojného účtovníctva

17-10-2011

Príloha 3b - Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu

17-10-2011

Príloha 4 - Prehľad formulárov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

17-10-2011

Príloha 5 - Číselník výdavkov

17-10-2011

Príloha 6 - Pracovný list k refundácii miezd z technickej pomoci