Opatrenie 1.1 – 2007 - 2013

25.04.2019
ID: 000003 - Modernizácia fariem – stroje – Janštová Beata
traktor č. 1, traktor č. 2, teleskopický manipulátor
Oprava formálnej chyby dňa 26.4.2019 v Prílohe č. 1k Metodickému pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA
Lehota na predkladanie ponúk v pracovných dňoch - 25 pracovných dní