Oprávnenosť žiadateľa

04.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa oprávnenosti žiadateľa

Otázka č. 7:
v zmysle Zmluvy o NFP , bod 7.7., je prijímateľ povinný sa zaregistrovať do NSRV.
Registračný formulár pre žiadateľov na stránke NSRV však neponúka podopatrenie 19.4 (iba 19.2 a 19.3)
Ako teda má MAS postupovať? Je potrebné zaregistrovať náš projekt Financovanie prevádzkových nákladov MAS III. v NSRV?
Odpoveď:
Toto je podmienka aj v starých Zmluvách pre podopatr. 19.2 a 19.4 a všetky MAS sú zaregistrované. U nových zmlúv je potrebné registráciu tiež. Zmluvy máte na podopatr. 19.2 aj 19.4, toto sa prenieslo zo starých zmlúv. Registrujete sa pod opatrením 19.2 ako ste to urobili v roku 2018, resp. kedy ste mali podpísanú zmluvu. Odbor OI LEADER kontroluje túto podmienku pred vyplatením prvej ŽoP.

Otázka č. 7:
Chcem sa opýtať, či manažér MAS môže byť splnomocnený podať ŽoNFP na chod MAS 3? 
Odpoveď:
Áno manažér môže byť splnomocnený, splnomocnenie je nutné predložiť. Podpis štatutára na splnomocnení musí byť úrade overený.

Otázka č. 6:
Register trestov pre podpredsedov MAS: V minulosti sme mali problém overiť podľa prílohy Údaje na vyžiadanie výpisu z RT pre splnomocnené osoby, lebo daná osoba nebola v ITMS2014+ evidovaná ako štatutárny orgán. Aké kroky máme podniknúť v evidencii osôb pre podpredsedov, aby ste na základe tejto prílohy dokázali vytiahnuť údaje z RT?
Odpoveď:
MAS register trestov neoveruje. PPA požaduje poskytnutie údajov v prílohe č. 1 k ŽoNFP pre všetky splnomocnené osoby. PPA si zrealizuje overenie prostredníctvom systému OVERSI.SK.

Otázka č. 5:
Chod MAS III: Kedy môžeme očakávať podpísanie zmluvy na chod MAS III, včera, 17. 7. 2023 nám bolo doručené Rozhodnutie. ZoNFP sme posielali v II. hodnotiacom kole.
Odpoveď:
Po uplynutí lehoty na podanie odvolania proti RoS (10 pracovných dní od prevzatia Rozhodnutia, pričom sa lehota počíta až od nasledujúceho pracovného dňa po dni od prevzatia) potvrdí PPA právoplatnosť na RoS. Následne PPA vypracuje návrh Zmluvy, ktorý po podpise generálneho riaditeľa PPA zasiela žiadateľovi. Môžete sa vzdať odvolania a tým skrátiť lehotu na vyznačenie právoplatnosti. Následne začne proces prípravy zmluvy, ktorý je max. 1 mesiac.

Otázka č. 4:
Príloha č. 7 k výzve - Prejav vôle k uzavretiu dohody s PPA: stačí len podpis štatutára, alebo je potrebné podpis overiť úradne alebo notársky? a nie je potrebné taký krok dávať schvaľovať na Výkonný výbor MAS?
Odpoveď:
1. časť otázky – stačí podpis štatutárneho zástupcu. V prípade ak je potrebná pečiatka tak aj otlačok pečiatky pri podpise.
2. časť otázky – závisí od interných predpisov konkrétnej MAS.

Otázka č. 3:
ŽoNFP: stačí len podpis štatutára na konci žiadosti alebo je potrebne aj notárske alebo úradne overenie podpisu?
Odpoveď:
ŽoNFP sa podáva elektronicky prostredníctvom funkcionality ITMS2014+ a prostredníctvom e-schránky, podrobnejší opis je uvedený vo „Výzva č 57/PRV/2022 aktualizácia č. 1“, časť 1. 6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP a v „Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, VERZIA 1.1“ v časti 13 Komunikácia so žiadateľom

Otázka č. 2:
NACE projektu: aký kód odporúčate uviesť? prevažná časť peňazí bude smerovať na financovanie zamestnancov a chodu kancelárie MAS.
Odpoveď:
Je na samotnej MAS, aký kód uvedie podľa prevažujúcej povahy činností. Odporúčame postupovať v zmysle štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE.

Cit: „Štatistická klasifikácia ekonomických činností (ďalej len „SK NACE Rev. 2“) je určená na kategorizáciu údajov, ktoré súvisia s ekonomickým subjektom ako štatistickou jednotkou. Je jedným z nástrojov na prípravu rôznych štatistík - výstupy, vstupy do produkčného procesu, tvorba kapitálu a finančné transakcie ekonomických subjektov. 
Predmetom SK NACE Rev. 2 sú všetky pracovné činnosti vykonávané ekonomickými subjektami. Každá položka klasifikácie zahŕňa zoskupenie rovnorodých činností na príslušnom stupni triedenia. Skladobnými prvkami jednotlivých zoskupení sú spravidla jednotky organizačnej štruktúry, ktorých činnosť svojimi výsledkami obsiahne jeden alebo viac odborov výrobkov alebo výkonov (služieb).
Príklad kódu zo sekcie S - OSTATNÉ ČINNOSTI: 94.99.2 Činnosti záujmových organizácií.

Otázka č. 1:
Registrácia v registri partnerov verejného sektora: Sú MAS povinné registrovať sa v registri partnerov verejného sektora? Ak áno alebo to je individuálne riešené podľa konkrétneho písmena v § 2 zákona o registri partnerov - tak podľa ktorého konkrétneho písmena sa máme orientovať? (medzi MAS sú rôzne názory, poprosíme o lepšie vysvetlenie).
Odpoveď:
MAS musí postupovať v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. Všetky MAS spravujú financie v objeme vyššom ako 250.000,00 €.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ