04.07.2024

Oznámenie pre žiadateľov o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje prijímateľom, ktorí v roku 2024 predložili žiadosť o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, tzv. VDJ 2024, že v týchto dňoch pristúpila k administratívnym kontrolám plnenia podmienok oprávnenosti na poskytnutie platby podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. v zn. n. p.

Na základe údajov vedených v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) PPA overila, ktoré zvieratá spĺňajú podmienky na poskytnutie platby. Zoznam oprávnených zvierat na VDJ 2024 je uvedený v prílohe tohto oznámenia.

Základnými podmienkami pre stanovenie zvieraťa je:

  • splnenie retenčného obdobia dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti na farme registrovanej na žiadateľa – evidencia farmy v CEHZ je na rodné číslo alebo IČO žiadateľa minimálne jeden deň pred podaním žiadosti a zároveň je žiadateľ v retenčnom období jej jediným zapísaným držiteľom. Ak je žiadateľom združenie, vyššie uvedené podmienky musia byť splnené pre člena združenia.
  • splnenie kategórie pre hovädzí dobytok – počas celého retenčného obdobia je zviera v CEHZ evidované ako samica HD s úžitkovým zameraním dojčiaca krava, s vekom nad 24 mesiacov, je matkou, resp. má nahlásené mŕtvonarodené teľa a spĺňa plemennú skladbu.
  • splnenie kategórie pre ovce a kozy - počas celého retenčného obdobia je zviera v CEHZ evidované ako samica s vekom nad 12 mesiacov.

V prípade, ak podľa Vašich údajov je zoznam oprávnených zvierat odlišný od zverejneného zoznamu, odporúčame Vám v prvom rade skontrolovať údaje v CEHZ. PPA nemá oprávnenie zasahovať do opravy údajov v CEHZ, ktoré sa používajú pre príslušné kontroly na poskytnutie platieb.

Ak aj napriek správnym údajom v CEHZ evidujete odlišnosti v oprávnených zvieratách, prípadne farmách a nesúhlasíte s vykonanou kontrolou, písomne kontaktujte príslušné regionálne pracovisko v mieste administrovania žiadosti v lehote do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia. Vo Vašom vyjadrení vysvetlite aký rozdiel evidujete vo Vašej žiadosti. Zároveň uveďte popis dôvodov, na základe ktorých by mali byť konkrétne zvieratá určené.

Upozorňujeme, že pre akúkoľvek komunikáciu s PPA sú právnické osoby povinné použiť elektronické podanie prostredníctvom portálu Slovensko.sk cez voľbu „Podávanie agendy priamych podpôr v Pôdohospodárskej platobnej agentúre“ podpísané KEPom. Rovnako aj fyzickým osobám odporúčame využiť tento spôsob komunikácie. Za elektronické podanie sa nepovažuje podanie e-mailom alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy.

Pre žiadateľov využívajúcich staršie verzie programu Microsoft Excel (verzie programu Excel 97 až 2003) je k dispozícii príloha s koncovkou XLS s názvom „zoznam_zvierat_2024_vdj_xls“. Tento formát ma kapacitné obmedzenia maximálneho počtu zobrazených riadkov a nie je možné zobraziť všetky záznamy na jednom hárku. Údaje sú z toho dôvodu rozdelené do 5 hárkov a je potrebné na to dbať pri vyhľadávaní údajov. Pre užívateľov novších verzii programu Microsoft Excel (všetky verzie od roku 2003) odporúčame využiť prílohu s koncovkou XLSX s názvom „zoznam_zvierat_2024_vdj_xlsx“ nakoľko ide o užívateľsky prívetivejší formát a údaje sú kompletne zobrazené na jednom hárku.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ