05.12.2017

Aktualizácia výzvy 13/PRV/2015

Aktualizácia výzvy 13/PRV/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy 13/PRV/2015.

Aktualizáciou výzvy sa z dôvodu efektívneho využitia zostávajúcich nealokovaných prostriedkov pre opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach upravila indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.