24.11.2017

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 11 /2017 k používaniu elektronického trhoviska

pri Výzve na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 č. 22/PRV/2017 pre podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne obstarávať bežne dostupný tovar cez elektronické trhovisko v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZVO“ ) za predpokladu splnenia podmienok predmetnej výzvy, verejný obstarávateľ/obstarávateľ eviduje a predkladá PPA doklady a dokumenty, ktoré sú vymedzené v prílohe č. 4i)  „Zákazky s využitím elektronického trhoviska v zmysle ZVO“ v časti C. formuláru ŽoNFP.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev