Pre PRV 2014-2020

06.10.2020

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/872

z 24. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 

06.10.2020

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1009

z 10. júla 2020, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 808/2014 a (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19

30.03.2020

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 702/2014

z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 12/03/2019)

12.05.2016

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 11. septembra 2014

o vzore dohody o financovaní príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na spoločné finančné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu v prospech malých a stredných podnikov (2014/660/EÚ)

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1232/2014

z 18. novembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 s cieľom prispôsobiť v ňom uvedené odkazy nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 a ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 215/2014

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1011/2014

z 22. septembra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 964/2014

z 11. septembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 834/2014

z 22. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá na uplatňovanie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 821/2014

z 28. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 809/2014

zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ