Pre trhové mechanizmy

Legislatíva - Obchodné mechanizmy - licencie a zábezpeky

01-03-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1298/2009
z 18. decembra 2009, ktorým sa na rok 2010 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87
(Ú. v. EÚ L 359, 31.12.2009, s. 9 – 47)

27-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky (platné od 6.8.2009)
(Ú. v. ES L 186, 17.7.2009, s. 1 – 58)

01-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008
z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(platné od 1.7.2008)

05-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006
z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spracovaných prostredníctvom systému dovozných licencií – uplatňuje sa od 01.01.2007
Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13 - 20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.2220/1985
z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému zábezpek pre poľnohospodárske výrobky
Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5 - 11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 06 S. 186 - 192

15-10-2004
Nariadenie Rady (EHS, EUROATOM) č.1182/1971
z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny
Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1 - 2 (DE, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 51

Legislatíva - Obchodné mechanizmy - obilie

26-05-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 388/2009
z 12. mája 2009 , ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatnovanie nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007 pokial ide o dovozný a vývozný systém pre produkty spracované z obilnín a ryže (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 118, 13.5.2009, s. 72 – 77)

27-11-2009
Nariadenie Komisie (EHS) č. 127/2009
z 12. februára 2009, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe platobných alebo intervenčných agentúr
(Ú. v. ES L 42, 13.2.2009, s. 3 – 12)

26-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008
z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007
(Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3 – 7)