21.04.2023

Doplnenie informácii k spôsobu predkladania evidencie pozemkov

S ohľadom na pribúdajúce otázky k spôsobu vedenia a predkladania evidencie pozemkov pre účely prijímania žiadostí o priame podpory v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2023 vydáva PPA nasledujúce doplňujúce informácie.
Povinnosť predkladať Evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov (ďalej len ,,evidencia“) zavádza NV SR č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky a to konkrétne v elektronickej forme.

Evidenciu ďalej konkretizuje vyhláška MPRV SR č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného, pričom PPA pre prijímateľov predmetnú evidenciu pripravila a je dostupná na webovom sídle PPA https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznmenie-pre-prijmateov-priamych-podpr-evidencia-pozemkov/11918.

Pre PO platí výlučná komunikácia elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ďalej len ,,ÚPVS“) cez www.slovensko.sk a to priložením evidencie ako prílohy e-formulára, prípadne neskôr prostredníctvom Všeobecnej agendy.

Pre FO a SHR je možné evidenciu predložiť elektronicky prostredníctvom ÚPVS cez www.slovensko.sk a to priložením evidencie ako prílohy e-formulára, prípadne neskôr prostredníctvom Všeobecnej agendy. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje aktívnou elektronickou schránkou, je možné doručiť evidenciu formou e-mailu na príslušné regionálne pracovisko podľa sídla spoločnosti alebo trvalého pobytu (ideálne z e-mailu nahláseného prijímateľom v registračnom formulári; ak to nie je možné, môže to byť aj z inej, na PPA neevidovanej e-mailovej adresy). Evidencia sa predkladá vo formáte xls/xlsx. Pri každom zasielaní e-mailom musí byť zrejmé, kto podáva uvedenú evidenciu a preto je potrebné zadať do predmetu meno a jednoznačný identifikátor (IČO, PPA ID, príp. reg. č. žiadosti...). Evidencia sa zasiela na e-mail konkrétneho prideleného administrátora príslušného regionálneho pracoviska. Ak Vám e-mail nie je známy, prosíme kontaktovať regionálne pracovisko (kontakty na webovom sídle PPA) za účelom získania uvedeného e-mailového kontaktu.

Doručovanie evidencie písomnou formou, alebo na dátovom nosiči nebude možné (vzhľadom na elimináciu možného narušenia kybernetickej bezpečnosti). 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ