27.10.2020

Informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022)

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje informácie o opatrení Ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022) a odporúčanie o registrácií na ÚKSÚP.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR požiadalo Pôdohospodársku platobnú agentúru o zverejnenie nasledovnej informácie:

„Vzhľadom na to, že začiatok nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky ES sa posúva na rok 2023 (Strategické plány budú na obdobie 2023-2027) a roky 2021 a 2022 budú prechodným obdobím, v ktorých sa budú realizovať opatrenia podľa súčasného Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (s príslušnou modifikáciou), poskytujeme pre nových záujemcov o platby za ekologické poľnohospodárstvo nasledovnú informáciu a odporúčanie.

Opatrenie M11 Ekologické poľnohospodárstvo bude realizované novými 2 ročnými záväzkami, pričom žiadosti o zaradenie sa predložia na PPA v roku 2021 v termíne stanovenom pre priame podpory.

O vstup do nových záväzkov môžu požiadať všetci oprávnení žiadatelia spĺňajúci kritériá oprávnenosti uvedené v Programe rozvoja vidieka 2014-2020.

Vzhľadom na uvedené odporúčame všetkým novým záujemcom o vstup do platieb za ekologické poľnohospodárstvo, aby sa zaregistrovali na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) do konca roku 2020.
Z pohľadu finančných prostriedkov predpokladáme dostatok zdrojov na zabezpečenie všetkých oprávnených záväzkov pre súčasných ako aj nových ekologických poľnohospodárov.

Definitívne úpravy Programu rozvoja vidieka ako aj novela nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov, budú vykonané po oficiálnom schválení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú určité prechodné ustanovenia na podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).“

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ