15.01.2020

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 04.11.2019 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre opatrenie dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2019 na  ZPZP nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

Vzhľadom na uvedené platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2019 predložili žiadosť o zaradenie do ZPZP, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia (ďalej len „oznámenie“).

Podmienkou na zaradenie do ZPZP je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Okrem toho na základe požiadaviek Európskej Komisie v prípade, že žiadateľ v rámci žiadosti ZPZP požiadal o poskytnutie platby na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice, je za účelom overenia plnenia podmienky voľného ustajnenia dojníc povinný predložiť aj 2 ks fotografií zobrazujúcich každý ustajňovací priestor samostatne, z ktorých bude viditeľný spôsob ustajnenia dojníc.

V prípade, že žiadateľ v rámci žiadosti ZPZP požiadal o poskytnutie platby na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny, je za účelom overenia plnenia podmienky zaťaženia podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke povinný predložiť:

  1. časť projektovej dokumentácie obsahujúcu rozmery chovného priestoru (ak je k dispozícii),
  2. vyplnenú a podpísanú prílohu Čestné vyhlásenie o chovnom priestore hydiny za každý jednotlivý chovný priestor osobitne. Toto vyhlásenie je potrebné vyplniť za celé obdobie záväzku, t. j. od 01.05.2019 do 30.04.2020 podľa skutočných a odhadovaných/plánovaných počtov chovanej hydiny a z toho vyplývajúceho zaťaženia podlahovej plochy. 
  3. najmenej 2 ks fotografií chovného priestoru za každý chovný priestor samostatne.                         

Fotografie musia byť vyhotovené v aktuálnom čase, pričom každú z nich označte na rube názvom žiadateľa, označením chovného priestoru a dátumom vyhotovenia. Formuláre záväzného vyhlásenia a čestného vyhlásenia o chovnom priestore hydiny sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA, pričom príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať.

Riadne vyplnené (vrátane hlavičky) a podpísané záväzné vyhlásenie a všetky požadované dokumenty je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania žiadosti v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Upozorňujeme žiadateľov, aby dokumenty nezasielali na pracovisko ústredia PPA so sídlom v Bratislave. Správne adresovanie dokumentov na regionálne pracovisko urýchli proces administrácie záväzkov.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev