26.09.2019

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO a AKZ), ekologické poľnohospodárstvo (EKO) a na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (LEKS) v roku 2014 a 2015

Na základe Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 09.09.2019 Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje žiadateľom, ktorí vstúpili do plošných záväzkov (AEKO, EKO, LEKS) v roku 2014 a 2015 a /alebo do záväzku chov ohrozených druhov zvierat v roku 2015, že majú možnosť predĺžiť si viacročné záväzky aj na rok 2020 (pre AKZ do 30.4.2021) za týchto podmienok:

     - podmienky predĺžených záväzkov je potrebné realizovať od 01.01.2020, pri AKZ od 1.5.2020;

     - žiadosť o platbu na predĺžené záväzky sa predkladá v termíne na to určenom na základe oznámenia o predkladaní žiadostí na rok 2020;

     - žiadosť o platbu na predĺžené záväzky sa môže vzťahovať len na maximálne plochy uvedené v žiadostiach v roku 2019 a počet  dobytčích jednotiek (DJ) určených za rok 2018/2019, pričom žiadateľ musí pokračovať so všetkými záväzkami, ktoré realizoval v roku 2018/2019.

Termín na predloženie žiadosti o platbu na predĺžené záväzky platobná agentúra zverejní vo výzve na predkladanie jednotných žiadostí na rok 2020 na tomto webovom sídle.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev