26.09.2022

Oznámenie o zverejnení erózne ohrozenej vrstvy pre rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom o priame platby, že od roku 2023 budú musieť plniť podmienky tzv. kondicionality, t. j. plniť povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia a normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy (ďalej len „DPEP“) v pozmenenom znení. Na základe pripravovanej národnej legislatívy, konkrétne podmienky DPEP 5 , žiadateľ má na poľnohospodárskej ploche orná pôda a trvalé plodiny plniť nasledovné:
1. na silne ohrozených plochách vodnou eróziou:
a) nebude pestovať plodiny s nízkou protieróznou schopnosťou,
b) plodiny s vyššou protieróznou schopnosťou bude pestovať len s uplatňovaním protieróznych agrotechnických opatrení;
2. na mierne ohrozených plochách vodnou eróziou bude pestovať plodiny s nízkou protieróznou schopnosťou len s uplatňovaním protieróznych agrotechnických opatrení.
3. na ohrozených plochách veternou eróziou bude uplatňovať opatrenie na zabránenie, alebo minimalizáciu pôsobenia veternej erózie.
Na základe uvedeného Pôdohospodárska platobná agentúra sprístupnila informatívne v aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA) erózne ohrozenú vrstvu pre rok 2023, ktorá má informovať žiadateľa o uvedených ohrozených plochách či už veternou alebo vodnou eróziou, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2023.
Dovoľujeme si poznamenať, že poskytnuté informácie ohľadom podmienky DPEP 5 reflektujú na aktuálny stav schvaľovania SP SPP 2023 – 2027 a neprejudikujú finálnu verziu. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ