26.10.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra začala s vyplácaním preddavkov na priame podpory

• Od 23.10.2020 začala PPA vyplácať preddavkové platby na viazané priame platby na zvieratá.
• Podmienky na vyplatenie preddavkov splnilo 6354 žiadateľov.

• PPA vyplatí preddavky vo výške 50% v celkovej sume takmer 20 mil EUR.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že od 23.10.2020 začala s vyplácaním preddavkových platieb na podporné schémy viazaných priamych platieb: platba na chov bahníc, jariek a kôz, platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

V zmysle článku 75 ods. 1 NEPR (EÚ) č. 1306/2013, členské štáty môžu pred 1. decembrom, ale najskôr od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade priamych platieb a až do výšky 75 % v prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2 NEPR (EÚ) č. 1306/2013, platby sa uskutočňujú po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu.

Platobná agentúra uskutočnila na žiadostiach administratívne kontroly vrátane krížových kontrol plnenia kritérií oprávnenosti a plnenia podmienok krížového plnenia a obstarala si potrebné podklady, ktorými sú podania, vyjadrenia účastníka konania, dôkazy, ako aj výsledky uskutočnených kontrol na mieste.

Na základe splnenia legislatívnych podmienok a zabezpečenia technických prostriedkov bolo dňa 23.10.2020 zahájené vyplácanie preddavkov vo výške 50 % pre 6 354 žiadateľov, ktorí splnili podmienky pre poskytnutie platieb, s celkovou sumou 19 464 089,55 EUR.

Oznámenia o poskytnutí zálohovej platby bude Pôdohospodárska platobná agentúra v roku 2020 doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby si žiadatelia, ktorí majú aktívne elektronické schránky v najbližších dňoch kontrolovali doručené dokumenty vo svojich elektronických schránkach. Žiadateľom, ktorí nemajú aktívne elektronické schránky, budú doručené listinné rovnopisy oznámení o poskytnutí zálohovej platby prostredníctvom poštového podniku do ich poštovej schránky. 


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ