28.04.2023

Usmernenie pre prijímateľov priamych podpôr a podpôr na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky ohľadne vedenia dokladov preukazujúcich plnenie podmienok pre poskytnutie podpory

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje prijímateľov priamych podpôr a podpôr na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na potrebu priebežného a dôsledného vedenia dokladov a to najmä evidencie o striedaní plodín a agrotechnických operáciách (tzv. kniha honov) a v prípade pasienkového chovu hospodárskych zvierat aj denníkov pasenia. Dôležité je uvádzanie presných dátumov všetkých agrotechnických operácií , ktorých vykonanie je podmienkou pre poskytnutie podpory. Jedná sa najmä o termíny kosby, zberu pokosenej hmoty, mulčovania, orby, výsevu plodín, ošetrenia výsadby trvalých plodín, ale tiež napr. aj aplikovania hnojív alebo prípravkov na ochranu rastlín. V prípade pasenia je potrebné viesť presný denník pasenia (evidencia obsahuje najmä informáciu o termíne vykonania pasenia, počte paseného hovädzieho dobytka, oviec a kôz alebo koní a vymedzenie plochy, na ktorej sa realizuje pasenie).
Nekompletné alebo nesprávne uvedené údaje, poskytnuté ako doklad pre administratívnu kontrolu alebo kontrolu na mieste, môžu viesť ku nepreukázaniu plnenia podmienok na poskytnutie podpory a následnému kráteniu alebo neposkytnutiu podpory.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ