11.02.2009

Oznámenie k zverejneniu zoznamu prijímateľov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) k 31.12.2008

Pôdohospodárska platobná agentúra informuje, že v roku 2008 bola vyhlásená 1 výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 a to pre opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh.

Počas výzvy bolo v dňoch od 1. júla do 2. septembra 2008 prijatých 32 ŽoNFP. Podrobné informácie o prijatých ŽoNFP podľa opatrení a výšky požadovaného NFP sú uvedené v sumárnom prehľade za OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2008.

Keďže k 31.12.2008 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP resp. prijaté žiadosti vyradené, PPA uverejní prvý zoznam prijímateľov z EFRH až po vyhodnotení/zazmluvnení prijatých žiadostí a to v zmysle článku 31, pís. d) nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006.

Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle článku 31, pís. d) nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007 a v zmysle Oznámenia služieb EK k Európskej iniciatíve pre transparentnosť bude zverejňovať zoznam prijímateľov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo s minimálne ročnou periodicitou a to najneskôr do 30.júna každého roku s údajmi za predchádzajúci rok.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev