Prijímatelia pomoci z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“)

Informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV
(čerpanie finančných prostriedkov)

Údaje o prijímateľoch pomoci sú zverejnené v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 a VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014. Zverejnenie prijímateľov sa týka finančného roka podľa EK, t. j. obdobia od 16.10. roku n do 15.10. roku n+1. Napr. finančný rok 2019 obsahuje platby od 16. 10.2018 do 15.10.2019. Členské štáty neuverejnia meno prijímateľa v prípade, že nezriaďujú režim pre malých poľnohospodárov uvedený v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ak je výška pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom roku, rovnaká alebo nižšia ako 1 250 EUR. V tomto prípade sa prijímateľ označí kódom. O podobe tohto kódu rozhodnú členské štáty. Z dôvodu obmedzeného počtu príjemcov so sídlom v obci, kde je možné identifikovať fyzickú osobu ako príjemcu, uverejňuje sa najbližší väčší územnosprávny celok, do ktorého obec patrí, teda okres.

Zverejňovanie informácií o dotknutých prijímateľoch, je v súlade s čl. 111 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 a zároveň osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané v súlade s pravidlami ustanovenými Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)( ďalej len "GDPR").

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=SK
GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

Vysvetlivky k jednotlivým názvom opatrení nájdete TU.

€ -

II. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 - Režim jednotnej platby na plochu - článok 36

V rámci režimu jednotnej platby na plochu sa poskytujú oddelené platby na plochu na hektáre, ktoré poľnohospodár nahlási a na ktoré možno poskytnúť podporu. Jej účelom je podporovať príjem poľnohospodárov, ktorý je v priemere výrazne nižší než priemerné príjmy v ostatných ekonomických odvetviach.

II. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európeskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013. Platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie – hlava III kapitola 3.

Ekologizácia je oddelená platba na plochu udeľovaná na hektár. Jej účelom je podporiť dodržiavanie troch poľnohospodárskych postupov v prospech klímy a životného prostredia: – diverzifikácia plodín, – zachovávanie trvalého trávneho porastu a – existencia oblasti ekologického záujmu v rámci poľnohospodárskej plochy.

II. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európeskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013. Platba pre mladých poľnohospodárov – hlava III kapitola 5

Platba pre mladých poľnohospodárov je platba oddelená od výroby, ktorá mladým poľnohospodárom prvýkrát zakladajúcich poľnohospodársky podnik zabezpečuje zvýšenú podporu príjmu. Jej účelom je podporovať vytváranie a rozvoj nových ekonomických činností v sektore poľnohospodárstva, čo je rozhodujúcim faktorom pre konkurencieschopnosť daného sektora v Únii.

II. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európeskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.Dobrovoľná viazaná podpora – hlava IV kapitola 1

Dobrovoľná viazaná podpora zahŕňa platby na hektár alebo kus naviazané na konkrétnu výrobu. Jej účelom je zlepšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť v sektoroch, ktoré sú mimoriadne dôležité z ekonomických, sociálnych, alebo ekologických dôvodov a čelia istým ťažkostiam.

II. Režimy podpory uvedené v prílohe 1 nariadenia (ES) č. 1306/2013 Európskeho parlamentu a Rady, Úhrada prostriedkov prenesených z finančného roku 2016 čl. 26 (5)

Úhrady vo finančnom roku N podľa článku 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 z rozpočtových prostriedkov prenesených z finančného roku N – 1, úmerné sume úpravy v rámci finančnej disciplíny (vrátane ročného zníženia priamych platieb za zriadenie rezervy v prípade krízy v poľnohospodárskom sektore).

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Verejná intervencia kapitola I, oddiel 2

V prípade, že trhové ceny určitých poľnohospodárskych výrobkov klesnú pod istú vopred stanovenú úroveň, môžu verejné orgány členských štátov v záujme stabilizácie trhu zasiahnuť prostredníctvom nákupu prebytkov, ktoré sa potom môžu uskladniť, až kým trhové ceny opäť nenarastú. Subjekty, ktoré sa majú zverejniť, sú tie, ktoré dostávajú pomoc, inými slovami tie subjekty, od ktorých bol výrobok kúpený.

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Program podpory konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách, kapitola 2, oddiel 1

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať distribúciu poľnohospodárskych výrobkov deťom v materských, základných a stredných školách s cieľom zvýšiť ich konzumáciu ovocia, zeleniny a mlieka a zlepšiť ich stravovacie návyky.

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Pomoc v sektore ovocia a zeleniny kapitola 2, oddiel 3

Pestovatelia sú motivovaní stať sa členmi organizácie výrobcov. Tieto organizácie získavajú podporu na realizáciu operačných programov na základe národnej stratégie. Účelom poskytovanej pomoci je takisto zmierňovať výkyvy výšky príjmov v dôsledku kríz. Pomoc sa ponúka na opatrenia na predchádzanie krízam/krízové riadenie v rámci operačných programov, t. j.: na stiahnutie výrobku z trhu, zelený zber/neuskutočnenie zberu, propagačné a komunikačné nástroje, odbornú prípravu, poistenie úrody, pomoc pri zabezpečení bankových úverov a financovanie administratívnych nákladov na vytvorenie vzájomných fondov (stabilizačných fondov vo vlastníctve poľnohospodárov).

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Podpora vo vinárskom sektore kapitola II, oddiel 4

Účelom rozmanitej poskytovanej pomoci je zabezpečiť rovnováhu na trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť vín z Únie: pomoc na propagáciu vín na trhoch tretích krajín a na informovanie o zodpovednej konzumácii vína a systéme EÚ CHOP/CHZO; spolufinancovanie nákladov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, na investície do vinárskych závodov a marketingových štruktúr, ako aj na inovácie; podpora zeleného zberu, vzájomných fondov, poistenia úrody a destilácie vedľajších produktov.

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Pomoc v sektore včelárstva, kapitola II, oddiel 5

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať tento sektor prostredníctvom včelárskych programov na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh.

Výnimočné opatrenia - kapitola I. oddiel 1

Účelom mimoriadnych opatrení podľa článku 219 ods. 1, článku 220 ods. 1 a článku 221 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je podporovať poľnohospodárske trhy v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 14 Prenos znalostí a informačné akcie

M01: Toto opatrenie sa týka odbornej prípravy a ďalších druhov činností, akými sú semináre, školenia, predvádzacie činnosti, informačné akcie, krátkodobé výmeny pracovníkov poľnohospodárskych a lesníckych podnikov a návštevy poľnohospodárskych a lesníckych podnikov s cieľom zvýšiť ľudský potenciál osôb pracujúcich v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, pôdohospodárov a malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich vo vidieckych oblastiach.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 15 Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

M02: Cieľom tohto opatrenia je prostredníctvom využívania poradenských služieb, ako aj zriaďovania poradenských služieb, služieb pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky zlepšiť udržateľné riadenie a ekonomickú a environmentálnu výkonnosť poľnohospodárskych a lesných podnikov a MSP pôsobiacich vo vidieckych oblastiach. Takisto sa ním podporuje odborná príprava poradcov.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 17 Investície do fyzických aktív

M04: Účelom tohto opatrenia je pomôcť zlepšiť ekonomickú a environmentálnu výkonnosť poľnohospodárskych podnikov a vidieckych podnikov, zlepšiť efektívnosť sektora uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh a ich spracovania, poskytnúť infraštruktúru potrebnú na rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podporiť nevýnosné investície potrebné na splnenie environmentálnych cieľov.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 19 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

M06: Toto opatrenie podporuje zriaďovanie a rozvoj nových životaschopných hospodárskych činností, ako napr. nových poľnohospodárskych podnikov riadených mladými poľnohospodármi, či nových podnikov vo vidieckych oblastiach, alebo rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa poskytuje aj novým alebo existujúcim podnikom, a to na investície a rozvoj nepoľnohospodárskych činností, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí, ako aj všetkým poľnohospodárom, ktorí diverzifikujú svoju poľnohospodársku činnosť. Týmto opatrením sa poskytujú platby pre poľnohospodárov oprávnených v rámci režimu pre malých poľnohospodárov, ktorí trvale prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 20 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

M07: V rámci tohto opatrenia sa podporujú intervencie na stimuláciu rastu a presadzovanie environmentálnej a sociálno-ekonomickej udržateľnosti vidieckych oblastí, najmä prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry (vrátane širokopásmového pripojenia, energie z obnoviteľných zdrojov a sociálnej infraštruktúry) a miestnych základných služieb, ako aj prostredníctvom obnovy dedín a činností zameraných na obnovu a skvalitnenie kultúrneho a prírodného dedičstva. V rámci tohto opatrenia sa podporuje aj premiestnenie činností a konverzia zariadení s cieľom zvýšiť kvalitu života alebo environmentálnu výkonnosť takéhoto sídla.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 21 (22-26) Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

M08: Cieľom tohto opatrenia je podporovať investície do rozvoja zalesnených oblastí, do ochrany lesov, do inovácie lesného hospodárstva, do lesníckych technológií a lesných produktov s cieľom prispieť k rastovému potenciálu vidieckych oblastí.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 28 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

M10: V rámci tohto opatrenia sa pôdohospodári podporujú v tom, aby uplatňovali poľnohospodárske postupy, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene. Môže ísť nielen o environmentálne prospešné zlepšenia poľnohospodárskej praxe, ale aj o zachovanie súčasných prospešných postupov.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 29 Ekologické poľnohospodárstvo

M11: Toto opatrenie je zamerané na podporu prechodu na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva a/alebo ich ďalšieho dodržiavania s cieľom povzbudiť poľnohospodárov k tomu, aby takéto postupy používali, a tým odpovedať na dopyt spoločnosti po používaní poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 30 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

M12: V rámci tohto opatrenia sa poskytuje povinná kompenzačná podpora prijímateľom, ktorí v príslušných oblastiach čelia osobitným znevýhodneniam z dôvodu špecifických povinných požiadaviek, ktoré vyplývajú z vykonávania smerníc o vtáctve a biotopoch a rámcovej smernice o vode, v porovnaní so situáciou poľnohospodárov a lesníkov v iných oblastiach, v ktorých takéto nevýhody neexistujú.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 31 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

M13: V rámci tohto opatrenia sa poskytuje podpora prijímateľom, ktorí čelia osobitným obmedzeniam spôsobeným ich polohou v horských oblastiach alebo iných oblastiach so značnými prírodnými obmedzeniami alebo osobitnými obmedzeniami.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 33 Dobré životné podmienky zvierat

M14: V rámci tohto opatrenia sa poskytujú platby poľnohospodárom, ktorí sa dobrovoľne zaviažu vykonávať operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých záväzkov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat.

Opatrenia stanovené v hlave III kapitole I nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, článok 34 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

M15: Toto opatrenie je reakciou na potrebu presadzovať udržateľné riadenie a zlepšovanie lesov a zalesnených oblastí vrátane zachovania a zlepšenia biodiverzity, vodných a pôdnych zdrojov a boja proti zmene klímy, ako aj na potrebu chrániť lesné genetické zdroje vrátane takých činností, ako je rozvoj rôznych odrôd lesných druhov s cieľom adaptácie na konkrétne miestne podmienky.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 35 Spolupráca

M16: V rámci tohto opatrenia sa podporujú formy spolupráce, ktorá zahŕňa najmenej dva subjekty a ktorá je zameraná (okrem iného) na rozvoj: pilotných projektov; nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva; služieb v oblasti cestovného ruchu; krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov; spoločných projektov/postupov týkajúcich sa životného prostredia/zmeny klímy; projektov na udržateľnú produkciu biomasy; stratégií miestneho rozvoja, na ktoré sa nevzťahuje iniciatíva LEADER; plánov obhospodarovania lesov a na diverzifikáciu činností smerom k činnostiam „sociálneho poľnohospodárstva“.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 36 Riadenie rizík

M17: Toto opatrenie predstavuje nový súbor nástrojov na riadenie rizík a využíva možnosti, ktoré v súčasnosti existujú na podporu poistenia a vzájomných fondov prostredníctvom vnútroštátnych prostriedkov na priame platby členských štátov na pomoc poľnohospodárom vystaveným rastúcim ekonomickým a environmentálnym rizikám. Týmto opatrením sa takisto zavádza nástroj stabilizácie príjmov na kompenzáciu pre poľnohospodárov za prudký pokles ich príjmov.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 35 Podpora miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER (miestny rozvoj vedený komunitou)

M19: Cieľom tohto opatrenia je udržať iniciatívu LEADER ako nástroj integrovaného územného rozvoja na subregionálnej („miestnej“) úrovni, čím sa priamo prispeje k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí, ktorý je jedným z celkových cieľov politiky rozvoja vidieka. Podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou [iniciatíva LEADER v rámci EPFRV] sa vzťahuje na: (a) náklady prípravnej podpory spočívajúcej v budovaní kapacít, odbornom vzdelávaní a vytváraní sietí s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou; (b) implementáciu operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou; (c) prípravu a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny; (d) prevádzkové náklady spojené s riadením uskutočňovania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou; (e) oživenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 51-54 Technická pomoc

M20: V rámci tohto opatrenia sa členským štátom dáva možnosť poskytnúť technickú pomoc na podporu činností, ktorými sa podporujú administratívne kapacity spojené s riadením európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto činnosti môžu zahŕňať prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu, vytváranie sietí, riešenie sťažností, ako aj kontrolu a audit programov rozvoja vidieka.

Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 (článok 39b)

M21: Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť núdzovú pomoc poľnohospodárom a MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou spôsobenou pandémiou COVID-19, aby mohli pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. Podpora má podobu jednorazovej sumy, ktorá sa vyplatí do 31. decembra 2021 na základe žiadostí o podporu schválených príslušným orgánom do 30. júna 2021.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ