Projekty technickej pomoci

07.06.2023

Projekty technickej pomoci


Názov projektu: Refundácia mzdových nákladov administratívnych kapacít PRV SR 2014-2022 na PPA
Identifikačné číslo projektu: M20BA110018
Miesto realizácie projektu:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava + regionálne pracoviská PPA
Číslo vyzvania: 11/PRV/TP/2023
Číslo zmluvy: 733/2023/MPRVSR-280
Výška nenávratného fin. príspevku: 4 000 000,00 €

Názov projektu: Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz PPA (2)
Identifikačné číslo projektu: M20BA060013
Miesto realizácie projektu:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava + regionálne pracoviská PPA
Číslo vyzvania: 06/PRV/TP/2020
Číslo zmluvy: 135/2020/MPRVSR-280
Výška nenávratného fin. príspevku: 15 666 502,00 €

Názov projektu: Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz (1)
Identifikačné číslo projektu: M20BA058836
Miesto realizácie projektu:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava + regionálne pracoviská PPA
Číslo Výzvy: 05/PRV/TP/2016
Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: 294/2016-280/MPRV SR

Výška nenávratného fin. príspevku: 15 460 472,90 €

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF