Register poľnohospodárskej pôdy LPIS

21.03.2022

LPIS – Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov

Identifikačný systém poľnohospodárskych parciel je označenie pre register poľnohospodárskych plôch na pozadí digitálnych ortofotomáp. V Slovenskej republike je register pôdy LPIS založený na báze dielov pôdnych blokov (DPB), ktoré predstavujú poľnohospodárske plochy s viac menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami. Predstavuje referenčnú plochu, na podklade ktorej si prijímatelia zakresľujú hranice užívania v systéme GSAA. Tento typ referenčnej plochy môže obsahovať niekoľko plodín, skupín plodín a užívateľov. LPIS ako súbor referenčných plôch tvoriacich podklad pre podávanie žiadostí pre priame platby je potrebné meniť v súlade s aktuálnym stavom využívania krajiny.

Údaje evidované v LPIS:
- Diely pôdnych blokov
- Neproduktívne prvky
- Nárazníkové zóny
- Terasy
- Vodná erózia
- Veterná erózia
- Minuloročné plodiny
- Oblasti s prírodnými alebo osobitnými prekážkami - ANC
- Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ) – skupina kvality 6 - 9
- Dusičnanová smernica (nitrátová direktíva – NDIR), Kategórie zraniteľných oblastí (NDIR ABC)
- Chránené vodohospodárske oblasti
- Chránené vtáčie územia – CHVÚ
- Územie európskeho významu
- Ochrana biotopu dropa fúzatého – CHVÚ DROP
- Zatrávňovanie ornej pôdy
- Ochrana biotopu sysľa pasienkového
- Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
- Svahovitosť
- Citlivé trvalé trávne porasty
- Referenčné trvalé trávne porasty
- Kataster nehnuteľností: CKN a EKN
- Vratky: register nespôsobilých plôch

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ