PPA / Reštrukturalizácia vinohradov

Reštrukturalizácia vinohradov

11.04.2022

Oznámenie o nevyhlásení výziev na podávanie žiadostí na podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva v rokoch 2022-2023

V dôsledku dočerpávania zostatku prideleného rozpočtu v rámci Vnútroštátneho podporného programu na obdobie 2019 – 2023 na doteraz schválené žiadosti o podporu a v súlade s čl. 5 ods. 7. NEPaR (EÚ) 2021/2117 Pôdohospodárska platobná agentúra nebude v rokoch 2022-2023 vydávať výzvy na podávanie žiadostí v sektore vinohradníctva a vinárstva, konkrétne na opatrenia:
Podpora na investície do vinárskych podnikov, na reštrukturalizáciu vinohradov, na poistenie úrody, na propagáciu v členskom a na propagáciu v treťom štáte.
Na poistenie úrody vinohradov je možné požiadať o dotáciu cez schému č. SA.63100 (2021/XA štátnej pomoci). Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe bude vyhlásená v priebehu roku 2022. Pre viac informácii odporúčame sledovať webové sídlo Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 
Podrobné informácie:
https://www.apa.sk/platby-na-poistne

14.04.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2021/2022

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2021/2022Príručku pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2021/2022.

Rok 2019

12.04.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2015

30.03.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja ...

30.03.2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.

30.03.2015

Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016

30.03.2015

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ