11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A5-2016-04, Aktivita 5

PPA oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti :PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP  / Technická pomoc

1 – Vykonávanie operačného programu

3 – Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít

5 – Hodnotenie

7 – Kontrola a audit

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ