Výročná správa o výkonnosti

31.05.2024

Výročná správa o výkonnosti za finančný rok 2023

Zhrnutie stavu vykonávania strategického plánu SPP počas finančného roka 2023

Slovenská republika sa podľa schváleného Strategického plánu SPP na roky 2023 – 2027 rozhodla podporovať prostredníctvom sektorových intervencií okrem povinných sektorov ovocia a zeleniny, sektora vinohradníctva a vinárstva a sektora včelárskych výrobkov aj organizácie výrobcov z voliteľných sektorov (tzv. iné sektory):

  • Sektor mlieka a mliečnych výrobkov
  • Sektor bravčového mäsa
  • Sektor ovčieho a kozieho mäsa
  • Sektor zemiakov

Za finančný rok 2023 sa podľa strategického plánu SPP 2023 – 2027 vyplácal sektor včelárskych výrobkov.

Intervencia 55.1.1 - Poradenské služby, technická pomoc, odborná príprava, informácie a výmena osvedčených postupov, a to aj prostredníctvom vytvárania sietí, pre včelárov a včelárske organizácie bola na obdobie od 1. 1. 2023 - 31. 7. 2023 využitá na 84 %. Cieľ tejto intervencie bol stanovený na 310 žiadostí. Dosiahli sme 260 žiadostí a cieľ nebol splnený. Najviac vzdelávacích aktivít sa uskutočňuje v jesennom a zimnom období, kedy majú včelári viac času v porovnaní s hlavnou včelárskou sezónou (jar, leto). To je pravdepodobne dôvod, prečo sa cieľ stanovený na prvý polrok 2023 nedosiahol. Stanovený ukazovateľ výstupu O.37 je počet akcií. Počet akcií znamená počet realizovaných zásahov na úrovni včelára / základnej organizácie / schváleného žiadateľa.

Cieľová hodnota stanovená v intervencii 55.1.2a - Investície do hmotného a nehmotného majetku, ako aj ostatné akcie bola splnená na 107 %. V rámci tejto intervencie sme dosiahli 856 žiadostí, cieľ bol stanovený na 800 žiadostí. Stanovený ukazovateľ výstupu O.37 je počet akcií. Počet akcií znamená počet realizovaných intervencií na úrovni včelára / základnej organizácie / schváleného žiadateľa.

Intervencia 55.1.2b - Boj proti úhynu včiel bola využitá na 221 %. V období od 1. januára 2023 do 31. júla 2023 bolo platobnou agentúrou schválených 18 opatrení v rámci intervencie. Takéto vysoké percento je spôsobené tým, že v konečnom počte včelárov podporených touto intervenciou boli zahrnutí všetci včelári, ktorí využili podporu na lieky pre včely. Plánovaná jednotková suma bola nižšia o 31,13 % (7, 69 EUR) v porovnaní s cieľovou sumou 24,71 EUR z dôvodu vysokého počtu včelárov podporených v rámci tejto intervencie. V rámci tejto intervencie plánujeme v ďalšej úprave úpravu plánovanej jednotkovej sumy a konečných ukazovateľov výstupu. Stanovený ukazovateľ výstupu O.37 je počet včelárov. Počet včelárov predstavuje: počet včelárov, ktorí realizovali intervencie. Pod pojmom včelár rozumieme konečných príjemcov podpory - samostatného včelára a včelárov v rámci základnej organizácie, s vylúčením duplicitných.

55.1.2c na výsadbu nových medonosných stromov a krov. Tieto opatrenia pomáhajú vytvárať lepšie biotopy pre ostatné opeľovače a hmyz z dlhodobého hľadiska. Tento cieľ intervencie bol splnený na 100 %. Špecifikovaným ukazovateľom výstupu O.37 je počet akcií. Počet akcií znamená počet realizovaných intervencií na úrovni včelára / základnej organizácie / schváleného žiadateľa.

Pozitívny vývoj a nárast zaznamenávame pri žiadosti včelárov o intervenciu 55.1.2d - Obnova včelstiev v Únii, chov a šľachtenie včelstiev na 324 %. Cieľ tejto intervencie bol stanovený na 25 žiadostí. Dosiahli sme 81 žiadostí. Plánovaná jednotková suma bola stanovená na 185, dosiahli sme sumu 54, 58 (29,38 %). Takýto vývoj sa dosiahol najmä z dôvodu vyššieho záujmu včelárov o nákup nového plemenného materiálu (matiek) a technického vybavenia na sezónny presun včelstiev. Tento zásah tiež pomáha zlepšiť orientáciu na trh a zvýšiť konkurencieschopnosť fariem z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska, vrátane väčšieho zamerania na výskum a technológie. Špecifikovaným ukazovateľom výstupu O.37 je počet akcií. Počet akcií znamená počet realizovaných intervencií na úrovni včelára / základnej organizácie / schváleného žiadateľa. V rámci tejto intervencie plánujeme v ďalšej modifikácii korekciu plánovanej jednotkovej sumy a konečných ukazovateľov výstupu.

Cieľ v rámci intervencie 55.1.3 - Opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych produktov, strát včiel alebo poklesu produktivity a látok potenciálne toxických pre včely nebol v prvom polroku 2023 splnený. Z cieľového počtu 300 vzoriek sme dosiahli 21,4 % (49 vzoriek). Stanovený ukazovateľ výstupu O.37 je počet vykonaných analýz. Počet vykonaných analýz predstavuje počet vykonaných analýz vzoriek. V prvom polroku 2023 bol nižší záujem včelárov o tento zásah. Cieľový počet 300 vzoriek bol stanovený z 5-ročného priemeru využívania tohto zásahu v rámci programov Včelári z minulosti. V prvej polovici roka 2023 bol záujem včelárov o tento zásah nižší. Cieľový počet 300 vzoriek bol stanovený na základe 5-ročného priemeru využívania tejto intervencie v rámci programov pre včelárov z minulosti.

V prvej polovici včelárskeho roka bol platobnou agentúrou schválený 1 projekt v rámci intervencie 55.1.4, ktorý bol zameraný na príčiny úhynu včiel na Slovensku. Cieľová hodnota tejto intervencie bola splnená na 100 %. Stanovený ukazovateľ výstupu O.37 je počet akcií. Počet akcií znamená počet realizovaných intervencií na úrovni včelára / základnej organizácie / schváleného žiadateľa. Špecifikovaným ukazovateľom výstupu O.37 je počet akcií. Počet akcií znamená počet realizovaných intervencií na úrovni včelára / základnej organizácie / schváleného žiadateľa.

Intervencia 55.1.5 - Propagácia, komunikácia a marketing vrátane trhu, monitorovacích akcií a činností zameraných najmä na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o kvalite včelárskych produktov bola splnená na 317 %. V rámci tejto intervencie bolo schválených 38 žiadostí. Cieľová hodnota stanovená v intervencii bola 12. V rámci tejto intervencie sa zaviedlo nové pod opatrenie, v rámci ktorého bol vyšší počet činností a nižšia hodnota plánovanej jednotkovej sumy 723,24 EUR (- 80 %). Špecifikovaným ukazovateľom výstupu O.37 je počet akcií. Počet akcií znamená počet realizovaných intervencií na úrovni včelára / základnej organizácie / schváleného žiadateľa.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ