Vývozné náhrady ANNEX

05-05-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009,

ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky.

05-05-2016

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005

o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97.

05-05-2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 817/2010,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy.

05-05-2016

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2296

z 9. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1366/2014, ktorým sa na rok 2015 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov na vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87.