Vývozné náhrady NON ANNEX

05-05-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009,

ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky.

05-05-2016

Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009

stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov.

05-05-2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008

z 23.apríla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky v platnom znení.

05-05-2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2010

z 29. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009, pokiaľ ide o systém priznávajúci vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k Zmluve, a kritéria stanovovania výšky týchto náhrad v platnom znení.

05-05-2016

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura.