Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky

Formy doručenia
žiadosti o osvedčenie (certifikát) AGREX a chýbajúcich dokladov k žiadostiam o vývoznú náhradu

Poštou:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Osobne:
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Fax:
02/53 412 180

E-mail:
vyvoznenahrady@apa.sk