14.10.2020

PPA ukončila prijímanie žiadostí o dotáciu Zelená nafta 2020 k 2. výzve

  • celkovo bolo v rámci dvoch výziev prijatých 2331 žiadostí s požadovanou sumou takmer 26,38 mil EUR
  • zoznam schválených uchádzačov spolu s poskytnutou výškou podpory bude zverejnený po ukončení administrácie žiadostí
  • v najbližších dňoch bude PPA komunikovať s uchádzačmi prostredníctvom systému ITMS2014+ zasielaním ďalších informácií a pokynov súvisiacich s administrovaním žiadostí do kontaktných e-mailových schránok  

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 54664 dňa 06. 10. 2020 zverejnila 2. VÝZVU v roku 2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020) v termíne od 07. októbra 2020 do 13. októbra 2020.

V rámci 2. Výzvy (07. 10. 2020 – 13. 10. 2020) bolo prijatých 84 žiadostí vo výške takmer 274 tis. EUR. 

V rámci 1. výzvy (17. 08. 2020 – 18. 09. 2020) bolo prijatých 2247 žiadostí vo výške takmer 26,1 mil. EUR

Celkovo v rámci oboch výziev v roku 2020 bolo prijatých 2331 žiadostí v celkovej výške takmer 26,38 mil. EUR. 

Aktuálne bolo zahájené administrovanie žiadosti. Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, aby si priebežne kontrolovali e-mailové schránky, ktoré si zadali ako kontaktné, nakoľko im budú z informačného systému ITMS2014+ zasielané notifikačné e-maily spolu s pokynmi na doplnenie príp. len informácie o stave žiadosti.

Po ukončení administrácie bude zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry zoznam schválených uchádzačov.

Bližšie informácie je možné získať na zriadenej emailovej schránke zelenanafta2019+@apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ