Žiadateľ

18.05.2023

Často kladené otázky týkajúce sa žiadateľa

Otázka č. 18:
Dňa 2.8.2023 bola na web stránke PPA zverejnená aktualizácia prílohy 6B. V súvislosti s tým sa pýtame, či sú MAS povinné na základe tejto aktualizovanej prílohy 6B aktualizovať svoje výzvy, ktorých sa zmeny v 6B týkajú?
Odpoveď:
V prípade ak sa daná zmena týka konkrétnej výzvy, tak v závislosti od termínov vo výzve áno. 

Otázka č. 18:
Chcem sa opýtať, či manažér MAS môže byť splnomocnený podať ŽoNFP na chod MAS 3? 
Odpoveď:
Áno manažér môže byť splnomocnený, splnomocnenie je nutné predložiť. Podpis štatutára na splnomocnení musí byť úrade overený.
Otázka č. 17:
Stavebné investície do 100 000,00 Eur bez DPH 
1. Musí prijímateľ urobiť geotagové farebné fotografie s minimálnym rozlíšením 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formáte JPEG s GPS súradnicami urobenia snímky, dátumom a časovými údajmi?
2. Čo je to "finálna správa o priebehu a výsledku realizácie investície"?
Odpoveď:
Podľa Príručky pre prijímateľa, verzia 1.5, kapitola 6.9.2. Dodržanie informačnej povinnosti:
Pri predložení žiadosti o platbu je prijímateľ povinný predložiť PPA naskenovaný stavebný denník (nepredkladá sa v prípade, ak mu to neukladá príslušná legislatíva SR) s okrúhlou pečiatkou a podpisom osoby vykonávajúcej stavebný dozor a fotodokumentáciu preukazujúcu ukončenie etáp, ktoré sú predmetom žiadosti o platbu . V prípade, ak prijímateľ nie je povinný v zmysle legislatívy SR viesť stavebný denník pri fotodokumentácii predloží finálnu správu o priebehu a výsledku realizácie investície v rámci ŽoP. Je to súhrn realizácie investície, v závislosti od druhu investície, nemá predpísanú formu
Pri fotodokumentácii pre stavebné investície do 100 000,00 Eur bez DPH je prijímateľ povinný zabezpečiť fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz stavebných/búracích prác, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby) začiatočného stavu a priebehu stavebných/búracích prác digitálnym fotoaparátom a odovzdať pamäťové médium (USB kľúč) resp. predložiť prostredníctvom ITMS2014+ s celkovou fotodokumentáciou po ukončení stavby...
Pri fotodokumentácii pre investície do technológie, resp. strojov a zariadení je prijímateľ je povinný zabezpečiť fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (celkový pohľad pred realizáciou/stav po nainštalovaní, resp. celkový pohľad vrátane jednotlivých fotografií príslušenstva a fotografie kde budú jednoznačne zdokumentované výrobné čísla (tzv. výrobné štítky) digitálnym fotoaparátom a odovzdať pamäťové médium (USB kľúč) resp. predložiť prostredníctvom ITMS2014+ s celkovou fotodokumentáciou...

Otázka č. 16:
Máme za to, že Kontrolný záznam ŽoNFP (príloha 19C) vypĺňa MAS len v tom rozsahu ako je preddefinovaný, tzn. že si nedopĺňa ostatné PPP, ktoré v ňom nie sú uvedené. Vnímame to ako jeden z krokov k zjednodušeniu procesov (odstránenie duplicity na úrovni MAS a PPA), avšak v niektorých MAS si to chcú napriek tomu skontrolovať, a tým pádom aj doplniť aj o ostatné PPP, ktoré tam nie sú uvedené. Ďalšie MAS majú na základe toho obavy, že tak musia robiť tiež, preto Vás prosíme o jednoznačné usmernenie MAS, ako k tejto prílohe v rámci kontroly ŽoNFP pristupovať.
Odpoveď:
Je potrebné vyplniť preddefinovanú časť.

Otázka č. 15:
Ako je to s predložením verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len VO/O) v prípade zákaziek nad 100 000 eur? 
1.1 V prípade, ak žiadateľ predloží k ŽoNFP ukončené VO/O, bude skontrolované zo strany PPA v rámci administratívnej kontroly splnenia PPP, a teda pred vydaním rozhodnutia o schválení alebo bude kontrolované až po podpise zmluvy ako v prípade ŽoNFP, kde VO/O nebolo k ŽoNFP ukončené, ani predložené a v zmysle príručky bude predložené, a tým pádom aj skontrolované až po podpise zmluvy o NFP?
1.2 V prípade, že žiadateľ nepredloží VO/O k ŽoNFP, ale len výkaz výmer (ako PHZ), aj v tom prípade je povinný predložiť prílohu 16A Zoznam dokumentácie k VO a v nej vyznačiť, že prikladá len PHZ? Alebo túto prílohu nemusí v tomto prípade k ŽoNFP predložiť vôbec?
1.3 Ako má v tomto prípade postupovať MAS pri kontrole splnenia uvedenej PPP, ktorá vyžaduje predloženie VO/O, ale príručka ho nevyžaduje?
Odpoveď:
1.1 V súčasnej dobe je VO na PPA kontrolované po podpise zmluvy 
1.2) Predkladá vyplnenú prílohu 16A podľa skutočnosti v čase podania - t.j. vyplnené pre PHZ.
1.3) Pri predložení ŽoNFP postačuje PHZ, nie je nutné celé VO/O.

Otázka č. 14:
V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov, ak hodnota zákazky v rámci VO/O bude nižšia ako suma PHZ (výkaz - výmer), t.j. nižšia ako zazmluvnená suma, bude možné použiť rozdiel tejto sumy aj na pokrytie výdavkov na projektovú dokumentáciu, ktorá s danou investíciou súvisí?
Odpoveď:
Je potrebné postupovať v závislosti od podopatrenia a v zmysle prílohy 6B Príručky pre prijímateľa. Podľa uvedeného ide o oprávnený výdavok a je možné použiť uvedený spôsob na preukázanie zaúčtovania celkovej výšky investície, (v prípade nižšej realizácie ako sume uvedenej v ŽoNFP), za predpokladu uskutočnenia investície v plánovanom rozsahu. 

Otázka č. 13:
Zaslaná tabuľka PRV-prílohy k výzvam MAS- prosíme o zosúladenie podopatrení v názve prílohy s ich vyznačením "X" napravo pri konkrétnych podopatreniach (napr. príloha 14b je uvedená aj pre 4.3 a 6.2, ktoré nie sú v tabuľke... príloha 18B uvedené 7.6...
Odpoveď:
Tabuľka bola aktualizovaná a zverejnená na webe PPA 28.6.2027. Na základe diskusie bola tabuľka doplnená o nepovinnú prílohu k prílohe 4B, dňa 12.7.2023 a zverejnená na webe PPA.

Otázka č. 12:
Je povinnosť zakliknúť zo strany žiadateľa resp. MAS pri podmienkach poskytnutia príspevku v ITMS 2014+ časti "spĺňa, nespĺňa, netýka sa" ? 
Odpoveď:
Zaklikávanie zo strany žiadateľa je dobrovoľné. Odporúčame ho používať ako pomôcku v procese rozpracovanosti žiadosti o NFP.
Zaklikávanie zo strany MAS je taktiež dobrovoľné. MAS musí mať dôsledne vyplnený Kontrolný záznam zo strany MAS

Otázka č. 11:
MAS má možnosť zaslania jednej výzvy na doplnenie ŽoNFP v rámci AO. MAS v rámci nej vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcej prílohy. Po jej doplnení zistí, že príloha obsahuje neúplné údaje po formálnej (chýbajúci podpis, pečiatka) alebo po vecnej stránke. Avšak MAS už nemá možnosť opätovne vyzvať žiadateľa na doplnenie. Uvedie o tom zmienku napr. v ZS po ukončení OH alebo to ponechá čisto na kontrolu PPA?
Odpoveď:
MAS má možnosť zaslania jednej výzvy aj v procese OH v prípade požadovania doplňujúcich informácií. MAS nie je oprávnená zaslať žiadateľovi opakovane druhú výzvu na doplnenie rovnakého údaju/dokumentu t. j. najviac jedenkrát v tej istej veci.

Otázka č. 10:
Žiadatelia sa odvolávajú na aktuálnu Príručka pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v 1.5, konkrétne sa odvolávajú na kapitolu 6.9. odseky 5 a 6, z ktorých pre nich jasne vyplýva, že postačuje mať urobenú PHZ k podaniu ŽoNFP bez ohľadu na výšku celkových výdavkov:

Podľa ich argumentácie toto platí pre všetky ŽoNFP a limit 100 000 EUR platí iba v súvislosti so zjednodušeným vykazovaním výdavkov a kontrolou VO/O. 
Všetci žiadatelia ktorých celkové výdavky projektu sú nad 100 tis EUR budú podrobení kontrole VO/O (buď v súlade so ZVO, alebo v súlade s Usmernením 8 - viď kap. 7.3.1 ods 3, alebo kap. 7.3.2 ods. 11), ale pritom platí, že VO/O predkladajú na kontrolu na PPA v zmysle vyššie uvedených odsekov 5 a 6. 
Odpoveď:
žiadateľ/prijímateľ (pri podopatrení 19.2) postupuje: 
podľa Príručky pre prijímateľa, verzia 1.5, kapitola 6.9, odsek 5 a 6 vo väzbe na kapitolu 7.3.1 a prílohy c_6B Podmienky poskytnutia príspevku, kde v časti 2.2 Oprávnené výdavky projektu/ Forma a spôsob preukázania je uvedená pre každé podopatrenie.
Pozor, ak žiadateľ predloží iba PHZ, musí si byť vedomý lehoty, že po podpise zmluvy musí predložiť dokumentáciu k ukončenému VO.

Aj v zmysle uvedeného, platí :
- Pri ŽoNFP je potrebné predložiť PHZ alebo celé VO/O (ak je ukončené ku dňu predloženia),
- To mimo iné znamená, že k predloženiu ŽoNFP postačuje predloženie PHZ, s tým, že ostatnú dokumentáciu k VO/O predložíte neskôr.

Otázka č. 9:
Otázka k VO - žiadatelia nemusia mať ukončené VO ku dňu podania ŽoNFP? (príručka 1.5 časť 6.9 ods 5 a 6- môžme takto inštruovať našich žiadateľov?)
Odpoveď:
Žiadateľ/prijímateľ (pri podopatrení 19.2) postupuje:
podľa Príručky pre prijímateľa, verzia 1.5, kapitola 6.9, odsek 5 a 6 vo väzbe na kapitolu 7.3.1 a prílohy c_6B Podmienky poskytnutia príspevku, kde v časti 2.2 Oprávnené výdavky projektu/ Forma a spôsob preukázania je uvedená pre každé podopatrenie.
Pozor, ak žiadateľ predloží iba PHZ, musí si byť vedomý lehoty, že po podpise zmluvy musí predložiť dokumentáciu k ukončenému VO.

Otázka č. 8:
Musí mať žiadateľ ukončené VO/O ku dňu predloženia ŽoNFP
Odpoveď:
Žiadateľ/prijímateľ (pri podopatrení 19.2) postupuje:
podľa Príručky pre prijímateľa, verzia 1.5, kapitola 6.9, odsek 5 a 6 vo väzbe na kapitolu 7.3.1 a prílohy c_6B Podmienky poskytnutia príspevku, kde v časti 2.2 Oprávnené výdavky projektu/ Forma a spôsob preukázania je uvedená pre každé podopatrenie.
Pozor, ak žiadateľ predloží iba PHZ, musí si byť vedomý lehoty, že po podpise zmluvy musí predložiť dokumentáciu k ukončenému VO.

Otázka č. 7:
Dobrý deň, vedeli by ste ma inštruovať, kde môžem nájsť logo v krivkách PRV 2014-2022?
MPRV, PPA aj NSRV ho má na webových stránkach, ale zverejnený Manuál je ešte pôvodný s logom 2014 - 2020. 
Odpoveď:
Náležitosti týkajúce sa umiestnenia a rozmerov, ako aj náležitosti týkajúce sa pokynov pre informačné plagáty, pre výrobu propagačných a informačných predmetov, informačných materiálov a dokumentov, pre označovanie majetku a spotrebného materiálu, organizovanie informačných aktivít, internetové stránky a grafické a technické náležitosti potrebné na splnenie povinností prijímateľa obsahuje Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR., ktorý je v gescii MP SR. 

Otázka č. 6:
V priebehu posledných mesiacov ma oslovili viacerí starostovia, aby som vypracovala pre obec všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení verejného priestranstva obce.
Odpoveď:
Nakoľko v súčasnej dobe je definícia verejného priestranstva zadefinovaná v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nie je v rámci výziev PRV SR 2014 – 2022 potrebné od obcí požadovať vypracovanie samostatného VZN o vymedzení verejného priestranstva obce ani obciam stanovovať, aké konkrétne plochy majú vo VZN definovať ako verejné priestranstvo. V zmysle uvedeného budeme pri výzvach za verejné priestranstvo považovať priestranstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Otázka č. 5:
Poprosím o odkaz, kde je zverejnený Katalóg cien.
Odpoveď:
Link na aktuálnu kalkulačku (Katalóg cien poľnohospodárskej techniky) je uvedený samostatne na stránke PPA:
https://www.apa.sk/katalog-cien-polnohospodarskej-techniky
Je tam i samostatný link na štandardnú stupnicu jednotkových nákladov pre lesnícke opatrenia:
https://www.apa.sk/standardna-stupnica-jednotkovych-nakladov

Otázka č. 4:
Ako postupovať v prípade, že do MAS pristúpia nové obce (a MAS aj zmenila adresu)? 
Odpoveď:
Pri prijatí nových členských obcí MAS:
- v personálnej matici ITMS doplniť nových členov,
- jedna spoločná Žiadosť o významnú zmenu v zmysle príručky – ohľadom zmeny adresy, zmeny stanov a prijatia nových členov (príloha nové stanovy) – v žiadosti uviesť, že tieto zmeny sú už zrealizované v ITMS a pri najbližšej aktualizácii stratégie CLLD budú tieto zmeny doplnené,
- obce i podnikatelia z týchto území tak budú oprávnení žiadatelia,
- v zmysle podmienok, ktoré sú uvedené v príručke pre prijímateľa LEADER v platnom znení, bod 6.11.4. 

Otázka č. 3:
MAS má schválenú stratégiu, zároveň aj výberové kritéria.
V pôvodnej stratégii mala MAS alokované finančné prostriedky aj pre podopatrenie 4.1. - pričom mali sme jedného žiadateľa - zazmluvneného. 
MAS na prechodné obdobie nemá schválené ani výberové kritéria na podopatrenie a žiadateľ chce odstúpiť od zmluvy (rátali sme s tou sumou 25 000 € pre daného žiadateľa). Tým pádom nám tam ,,zostane alokácia,, ale mi dané podopatrenie nemáme schválené v aktualizácii, resp. výberové kritéria. 
Prosím Vás, ako postupovať? 
Odpoveď:
Podľa schválenej aktualizácie stratégie CLLD zo strany PPA, ktorú mám k dispozícii, tak máte schválene len podopatrenia 6.1,7.2, 7.4, 7.5.
Podopatrenia 4.1 a 6.4 ste zo svojej stratégie pri aktualizácii odstránili.
Z uvedeného vyplýva, že nemôžete momentálne vyhlasovať výzvy na podopatrenia 4.1 a 6.4. Zároveň v súčasnosti nie je možné ani aktualizovať Váš dokument – kritéria pre výber projektov v rámci stratégie CLLD.
Výzvy na podpotrenie 4.1 môžete vyhlasovať až po vykonaní ďalšej aktualizácie a to v zmysle podmienok, ktoré sú uvedené v príručke pre prijímateľa LEADER v platnom znení, bod 6.11.4.

Otázka č. 2:
Je potrebné v časti 4. ŽoNFP - Komunikácia vo veci žiadosti, meniť adresu trvalého bydliska kontaktnej osoby, ktorú tam automaticky priraďuje ITMS2014+ z registrácie tejto osoby v ITMS2014+ na adresu žiadateľa?
Odpoveď:
Údaje v časti Komunikácia vo veci žiadosti sa používajú pri komunikácii so žiadateľom, preto odporúčame, aby údaje boli uvedené správne. PPA bude akceptovať tie údaje, ktoré si MAS zadá.

Otázka č. 1:
Pri kontrole ŽoNFP v informačnom systéme ITMS2014+ pri snahe posunúť ŽoNFP do stavu Kontrola PPA, mi systém vypísal nasledovný text: Osoba XY nemá platný vzťah typu Štatutár na žiadateľa a preto nemôže na žiadosti o NFP vystupovať ako člen štatutárneho orgánu. Ak táto osoba nie je členom štatutárneho orgánu, je potrebné splatniť vzťah typu Štatutár?
Problém je v tom, že mne, ako vyhodnocovateľovi hore uvedenej ŽoNFP systém ITMS neumožňuje zmeniť štatutára a v momentálnom štádiu vyhodnocovania ani posun ŽoNFP späť žiadateľovi na zmenu štatutára. Novým štatutárom v Obci Mudrovany je pani Zuzka Múdra.

Odpoveď:
Pri žiadosti o NFP, ak je potrebná zmena štatutára, tak postup je nasledovný. ŽoNFP je potrebné vrátiť prijímateľovi na doplnenie s plnou editáciou formulára, aby mohol priradiť nového a odradiť starého štatutára vo formulári ŽoNFP a následne ŽoNFP znovu odoslať na neverejnú časť. Pokiaľ Vám systém neumožňuje v procese spracovania možnosť Vrátiť spať, tak na takýto posun nemáte dostatočné oprávnenie.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ