19.06.2023

AJ FARMÁR BUDE MAŤ MOŽNOSŤ VSTÚPIŤ DO PROCESU OVEROVANIA PLÔCH, NA KTORÉ ŽIADA PODPORU – PPA MU UMOŽNÍ POUŽIŤ VLASTNÉ FOTKY PLOCHY.

Bratislava, 19. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude využívať diaľkový prieskum Zeme na overovanie činností na plochách. Ak si farmár podáva žiadosť o priame platby, deklaruje plodinu, prípadne kultúru na konkrétnej ploche, na ktorej hospodári. PPA si prostredníctvom nového Systému plošného monitorovania plôch – AMS – dokáže overiť, či na uvedených plochách farmár skutočne zrealizoval požadované poľnohospodárske aktivity. Povinnosť zaviesť systém AMS vyplýva z novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä z družíc Sentinel 1 a 2.

PPA bude takto monitorovať hlavne prítomnosť deklarovanej plodiny na ornej pôde, výkon agrotechnickej operácie na trvalom trávnom poraste v požadovanom termíne a prípadnú zmenu plodiny na deklarovanej ploche.

Samotný prijímateľ bude môcť cez aplikáciu GSAA sledovať na svojich deklarovaných plochách priebežné výsledky monitoringu AMS a to pomocou semaforu farieb.

o  Zelená - splnenie monitorovanej podmienky

o  Oranžová - potreba úpravy žiadosti, potreba ďalšej aktivity zo strany žiadateľa

o  Červená - identifikované neplnenie monitorovanej podmienky

Výsledky systému AMS budú v aplikácii GSAA aktualizované na mesačnej báze. Prijímateľ bude mať možnosť reagovať na zverejnené výsledky AMS (v oranžovej farbe semaforu) pomocou zaslania geotagovaných fotografií a prípadne upraviť svoju žiadosť. V roku 2023 a 2024 to bude dobrovoľné a od roku 2025 povinné.

Vďaka tejto novinke bude mať každý žiadateľ možnosť sledovať priebežné výsledky AMS, včas reagovať a komunikovať s PPA. Zároveň ide o dôležitý preventívny prvok, keďže prípadné chyby v žiadosti môže žiadateľ odstrániť ešte pred vydaním rozhodnutia a vyhnúť sa tak udeleniu sankcie. Nemenej dôležité je aj to, že kontrola bude spravodlivejšia pre všetkých žiadateľov, keďže monitoring sa uskutoční vždy u všetkých prijímateľov a na všetkých plochách.

V praxi to bude vyzerať tak, že prijímateľ včas a vhodne odfotografuje svoj pozemok pomocou svojho smartfónu so zapnutou polohovou lokalizáciou, cez GSAA nahrá fotografie (možnosť nahrávania bude spustená v priebehu augusta 2023) a pošle ich PPA na ďalšie posúdenie. Detailný postup vyhotovovania geotagovaných fotografií je k dispozícii na www.apa.sk .

Po vyhodnotení odfotografovanej plochy, z ktorej bude zrejmé, že došlo k splneniu podmienok, môže byť zmenená farba semaforu systému AMS z oranžovej farby na zelenú. V prípade nesplnenia podmienok sa zmení farba na červenú.

Geotagovaná fotka pre účely AMS

o  musí obsahovať informáciu o polohe vyhotovenia fotografie,

o  musí byť ostrá, jasná resp. kontrastná; 

o  v nastavení mobilného telefónu musí byť nastavená automatická synchronizácia dátumu a času zo siete mobilného operátora,

o  musí mať veľkosť maximálne 15 MB;

o  na jednu plochu sú vhodné maximálne 3 fotky;

o  zmenšovanie veľkosti súboru alebo iné zmeny a úpravy geotagované fotky nie sú prípustné.

K zavedeniu využívania geotagovaných fotiek v AMS pripravuje PPA inštruktážne návody, školenia a webinár, ktorého termín zverejní na www.apa.sk .