PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

21-10-2014
PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotosnímok nepretržite vykonáva počas roka 2014...
viac informácií
15-10-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 5b nariadenia vlády č. 201/2014...
viac informácií
14-10-2014
viac informácií
06-10-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, vyzýva všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2014...
viac informácií
29-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015 možnosť podávania žiadosti
viac informácií
23-09-2014
Európska Komisia delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 992/2014 z 22. septembra 2014, zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 950/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred...
viac informácií
23-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015, že môžu podávať žiadosti o podporu ...
viac informácií
22-09-2014
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 776/2014 zo 16. júla 2014, sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2014/2015 s účinnosťou od 1.októbra 2014.
12-09-2014
Oznámenie
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
11-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 932/2014, ...
viac informácií
09-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013...
viac informácií
08-09-2014
PPA oznamuje, že na stránke www.apa.sk boli zverejnené oznámenia pre žiadateľov o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie masla, na súkromné skladovanie určitých syrov a na na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka...
viac informácií
05-09-2014
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 7 „Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel" nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
viac informácií
03-09-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, vyzýva všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny...
viac informácií
28-08-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015 v znení dodatku č. 1/2014 vyzýva...
viac informácií
25-08-2014
Na 41. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex, ktorá patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku, mala svoje zastúpenie aj Pôdohospodárska platobná agentúra. Výstava sa konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch od 21. do 24. augusta 2014.
viac informácií
21-08-2014
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 14 „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave" nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
viac informácií
15-07-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že po súhlase MPRV SR, aktualizovala v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1. / Výzva č. 2014/PRV/35 „Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
viac informácií
15-07-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že po súhlase MPRV SR, aktualizovala v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2. / Výzva č. 2014/PRV/34 „Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
viac informácií
02-07-2014
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) pre jednoduché účtovníctvo
PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Výkazu o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 pre jednoduché účtovníctvo pripája algoritmus výpočtu HPH, ktorý treba použiť vo formulári ŽoNFP/časť Monitoring ako aj vo formulári Monitorovacích správ pre vybrané opatrenia.

Pre subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve sa HPH od roku 2013 vypočíta z Výkazu o príjmoch a výdavkoch nasledovne:
HPH = (Príjmy z predaja tovaru+ príjmy z predaja výrobkov a služieb) – (Výdavky na zásoby + Výdavky na služby)
HPH = (r. 1 + r. 2) – (r.5 + r.6)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)