Aktuality

06-05-2016

Oznámenie PPA zo dňa 06.05.2016 - Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, že na internetovej stránke v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Monitorovanie uverejnila Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ.

06-05-2016

Oznámenie PPA zo dňa 06.05.2016

Monitorovacie správy projektov pre podopatrenia 4.1, 4.2, 4.3 a 6.4
viac informácií
06-05-2016

Oznámenie zo dňa 06.05.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.
05-05-2016

Oznámenie pre žiadateľov

o zaradenie do opatrenia platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov v roku 2015
viac informácií
05-05-2016

Príručka pre žiadateľa

pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka
viac informácií
05-05-2016

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy predkladá aplikáciu Geopriestorová žiadosť o podporu v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky...
viac informácií
04-05-2016

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV O UZNANIE ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV A ZDRUŽENÍ ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len „žiadateľ o uznanie OV / ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o uznanie OV / ZOV môžu predkladať žiadosti o uznanie OV / ZOV: od 2. mája 2016 do 15. júla 2016...
viac informácií
02-05-2016

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia : „Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve
02-05-2016

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory na rok 2015, ktorým zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie o priamych podporách za rok 2015, oznámenie PPA zverejnené dňa 12. januára 2016 ...
viac informácií
29-04-2016

Oznam

PPA oznamuje všetkým prijímateľom finančnej pomoci a návštevníkom webovej stránky www.apa.sk, že dokumenty a oznamy na staršej verzii web stránky sa neaktualizujú. Z toho dôvodu je potrebné, aby v rámci komunikácie s PPA boli požívané iba tie dokumenty, ktoré sú uverejnené na aktuálnej webovej stránke.
27-04-2016

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016

v súlade s nariadením vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.
viac informácií
26-04-2016

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2016

v súlade s nariadením vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.
viac informácií
21-04-2016

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva do pozornosti žiadateľom, ktorí predložili žiadosti o poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia na rok 2015, že pre overenie výmer lesných plôch...
viac informácií
21-04-2016

Oznam

Prijímatelia v rámci PRV SR 2014 – 2020 podávajú žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) na formulári ŽoP zverejnenom na stránke www.apa.sk v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014 – 2020 / Žiadosť o platbu, vrátane povinných príloh k ŽoP podľa „Zoznamu povinných príloh k žiadosti o platbu vrátane dôležitých upozornení pre prijímateľa“...
viac informácií
21-04-2016

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.12.2015 a k 31. 03.2016...
viac informácií