01-08-2008

Oznámenie PPA č. 09 zo dňa 1 augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok  v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie, že v zmysle ustanovení otvorenej Výzvy č. 2008/PRV/02 (ktorá bola zverejnená dňa 1.2.2008), bude žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre uvedené opatrenie prijímať od 2. septembra 2008.