19.04.2018

Oznámenie pre pestovateľov ozdobnice čínskej

PPA týmto upozorňuje žiadateľov o priame podpory, že vzhľadom na chybné zaradenie plodiny s kódom 724 Ozdobnica čínska v dokumente Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2018 medzi plodiny pestované na ornej pôde, je potrebné si túto plodinu nahlásiť ako Bylinné trvalé porasty s kódom 949, pričom táto plodina je prípustná len pre kultúru trvalé plodiny. Plodinu s kódom 724 Ozdobnica čínska nebude možné v roku 2018 uvádzať v žiadosti.